МОЖЛИВІСТЬ ПАЯННЯ КЕРАМІКИ ZrOЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

 
Т.В.Сидоренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
avdu@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3237

Анотація

Діоксид цирконію характеризується значною рухливістю аніонів при високих температурах, тому здатен пропускати струм у цих умовах, що може впливати на процеси його взаємодії з металами. Вивчено вплив пропускання струму крізь міжфазну межу між керамікою ZrO2 та металевими розплавами (мідь, нікель, Cu–17,5 Ga, Ni–20 Cr). Струм призводить до повного розтікання розплавів по поверхні кераміки ZrO2, причому розплави Ni та Ni–Cr розтікаються швидше, ймовірно, завдяки вищій температурі плавлення даних металів, а отже, й експериментів. Ці результати пояснені тим, що при підключенні до ZrO2 позитивного струмовідводу (катод) кераміка поблизу контакту з металевим розплавом збіднюється киснем внаслідок руху аніонів до електроду. Дефіцит кисню можна вважати надлишком цирконію, який розчиняється у розплаві, покращуючи змочування. Це підтверджено мікроструктурними дослідженнями, в яких спостерігалося істотне розчинення катоду з кераміки ZrO2 у розплаві та утворення товстого, розвиненого перехідного шару з ZrO2 на аноді. Отже, оскільки було досягнуто змочування, пропускання струму використали для паяння кераміки ZrO2 до молібдену. При використанні міді як припою спостерігалося непропаяння, оскільки металевий розплав вичавлювався з паяльного проміжку раніше, ніж досягалося змочування. У деяких випадках кераміка розтріскувалася внаслідок локаль­ного перегріву. За допомогою припоїв Ni та Ni–20 Cr отримано достатньо міцні з’єднання, без непропаяних ділянок. При використанні припою Cu–45 Ni паяльний проміжок не всіх зразків заповнювався, у деяких з них кераміка розтріскувалася через локальний перегрів, а деякі зразки були досить міцними. За допомогою сплаву Ni–20 Cr спаяно кераміку ZrO2 та жаростійку сталь. Отже, пропускання струму може бути використане для паяння керамічних матеріалів.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ПАЯННЯ