Конференції

Фазові рівноваги в області Tі–CuTi2–CuZr2–Zr потрійної системи Cu–Ti–Zr 

    
В.Б. Соболєв 2,
  

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Технічний центр Національної академії наук України, вул. Покровська, 13, Київ, 04070, Україна
asyasf@bigmir.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3440

Анотація

Система Cu–Ti–Zr та багатокомпонентні системи на її основі представляють практичний інтерес завдяки високій здатності до об’ємної аморфізації сплавів. Система Cu–Ti–Zr ділиться на дві незалежні підсистеми (Ti–CuTi2–CuZr2––Zr і Cu–CuTi2–CuZr) квазібінарним політермічним розрізом CuTi2–CuZr2.В даній роботі експериментально досліджено фазові рівноваги в підсистемі Ti–CuTi2–CuZr2–Zr. У результаті вивчення структури литих подвійних і потрійних сплавів і температури фазових перетворень у литих і відпалених при 750 °С зразках комплексом методів фізико-хімічного аналізу побудовано проєкції поверхонь ліквідуса і солідуса, діаграму плавкості та вертикальні розрізи при вмісті міді 10, 20 та 30% (ат.); підтверджено конгруентний спосіб утворення подвійних сполук CuTi2 та CuZr2 при 1012 та 1000 °С відповідно; знайдено склад та температуру нонваріантних евтектичних реакцій за їх участю. Поверхня ліквідуса складається з поверхонь первинної кристалізації фаз на основі неперервних рядів твердих розчинів (βTi, βZr) (β) і Cu(Ti, Zr)2 (γ), які перетинаються по моноваріантній евтектичній кривій. Температури ліквідуса знижуються від обмежуючих подвійних систем у потрійну, сягаючи мінімуму при 845 °С. Поверхня солідуса характеризується співіснуванням β- і γ-фаз (область β + γ) у всьому концентраційному інтервалі, що розглядається. Розчинність міді складає від 5 до 8% (ат.) у β-фазі та до 2% (ат.) у γ-фазі. Ця двофазна область утворюється внаслідок перебігу евтектичної реакції L⇄(βTi, βZr) + Cu(Ti, Zr)2. На поверхні солідуса існує мінімум при температурі 845 °С. Склади співіснуючих двох твердих і одної рідкої фаз при температурі мінімуму знаходяться на єдиній коноді, вздовж якої вказана трифазна рівновага є інваріантною. Експериментально встановлено склади фаз у цій рівновазі: Lmin– Cu30Ti37Zr33; βmin – Cu10,5Ti62Zr28,5; γmin –Cu32Ti35Zr33 (%(ат.)). За даними деференційного термічного аналізу, мінімальна температура евтектоїдного перетворення (βTi, βZr)⇄(αTi, αZr) + Cu(Ti, Zr)2 становить 570 °С.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, ПІДСИСТЕМА TI–CUTI2–CUZR2–ZR, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СИСТЕМА, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ