Конференції

Температурна залежність границі текучості сплавів на основі триалюмініду титану з L12-граткою

  
М.В.Ремез,
 
Н.П.Коржова,
 
Т.Н.Легкая,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/344

Анотація

Представлено результати дослідження температурної залежності механічних властивостей легованих однофазних і евтектичних сплавів на основі L12 інтерметаліду потрійної системи Al-Ti-Cr. Показано, що в інтервалі температур 20-800 0С міцність сплавів з евтектичною структурою перевищує міцність однофазних сплавів на основі цього ж інтерметаліду. Обидва класи матеріалів показують добре поєднання жароміцності та жаростійкості й можуть бути рекомендовані для використання в якості високотемпературних матеріалів і покриттів.


АЛЮМІНІДУ ТИТАНУ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МІЦНІСТЬ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ