Конференції

ВПЛИВ ДОБАВКИ TI + TIC НА ТЕРМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ І КІНЕТИКУ ДЕСОРБЦІЇ НАНОРОЗМІРНОЇ ФАЗИ MGH В МЕХАНІЧНИХ СПЛАВАХ НА ОСНОВІ MG

 
В.Д. Добровольський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
dobersh2017@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3599

Анотація

Механічні сплави Mg + 10% (мас.) Ti та Mg + 5% (мас.) Ti + 5% (мас.) TiC (МС) синтезовано методом реакційно-механічного легування (РМЛ). МС досліджували методом термодесорбційної спектроскопії при тиску водню 0,1 МПа. Оцінено також стабілізуючу дію Ti на нанокристалічну структуру та зростання кристалітів (зерен) фази MgH2 під час циклування. Встановлено, що комплексне легування Ti та TiC значно покращує десорбцію водню в нанорозмірній фазі MgH2 МС. Досліджено роль Ti і TiC як легувальних елементів у покращенні кінетики десорбції водню МС. Каталітичний ефект додавання до магнію 5% (мас.) Ti + 5% (мас.) TiC щодо покращення кінетики десорбції водню значно нижчий, ніж каталітичний ефект додавання 10% (мас.) Ti. Внаслідок такого легування не встановлено зниження термодинамічної стабільності MgH2. Середня швидкість реакції не залежить від концентрації водню і дорівнює константі швидкості k = k0exp(–Ea/RT) (рівняння Арреніуса). Випробувані матеріали продемонстрували високий потенціал в якості сплавів для накопичення водню, особливо для стаціонарних застосувань.


ВОДЕНЬСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, КІНЕТИКА, МЕХАНІЧНИЙ СПЛАВ, ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ