Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Eu–Ge

  
В.Г.Кудін 2,
 
М.О.Шевченко 3,
  

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна
3 Квінслендський університет , Брісбен, 4072, Австралія
sud.materials@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3618

Анотація

Методом  ізопериболічної калориметрії вперше визначено парціальні та інтегральні ентальпії змішування розплавів системи Eu–Ge у всьому інтервалі складів за температур 1200, 1370–1440 К. Встановлено, що мінімальна ентальпія змішування цих розплавів −49,1 ± 4,4 кДж/моль припадає на сплав з xGe = 0,45, а  = −145,7 ± ± 22,3 кДж/моль;   = −166,8 ± 19,8 кДж/моль при 1400 ± 3 К, що корелює з поведінкою цих розплавів у твердому стані. Це дозволяє розглядати розплави цієї системи як член ряду систем Ge–Ln (лантаноїд) і обґрунтовувати, чим обумовлені термодинамічні властивості розплавів системи Eu–Ge зокрема та Ge–Ln в цілому. Ви­ко­рис­то­вуючи визначені термохімічні властивості розплавів системи Eu–Ge, за моделлю ідеального асоційованого розчину оптимізовано та розраховано енергії Гіббса, енталь­пії та ентропії утворення розплавів, асоціатів у розплавах і інтерметалідів. Показано, що у вивчених розплавах утворюється велика кількість асоціатів, особливо EuGe, тому що ймовірність зіткнення двох різнойменних атомів у рідких сплавах є найбільшою. Максимальна мольна частка асоціату EuGe досягає 0,48, а Eu3Ge, Eu2Ge,  EuGeі EuGe3 — 0,2; 0,26; 0,24 і 0,26 відповідно. Активності ж компонентів у розплавах системи Eu–Ge проявляють дуже великі від’ємні відхилення від ідеального розчину, що корелює з визначеними нами термохімічними властивостями. Все це свідчить про сильну взаємодію між різнойменними атомами в розплавах системи Eu–Ge, тому що при їх утворенні можливий перехід валентних електронів Eu на 4р-орбіталі Ge. Показано, що значення ΔG в усій області концентрацій є більшими, ніж ΔН, а ΔGmin = = −28,8 кДж/моль при хGe = 0,45. Причому функція ΔG є також майже симетричною, що обумовлено ентропійним внеском (ентропія змішування розплавів від’ємна, а ΔSmin = −15,0 Дж/моль × K при хGe = 0,45). Розрахунки за моделлю ідеального асоційованого розчину дозволили також встановити, що значення  у розплавах системи Eu–Ge з підвищенням температури збільшуються незначно, а  — більш суттєво, що може бути обумовлено розривом ковалентних зв’язків між атомами германію. Одержано повну інформацію про термодинамічні властивості всіх фаз, тобто вперше зроблено термодинамічний опис системи Eu–Ge.


EU, GE, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МЕТОД КАЛОРИМЕТРІЇ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ