Конференції

Дослідження еволюції міжчасткових кордонів у високощільних пресуваннях із залізного порошку методом механічної резонансної спектроскопії

  
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/746

Анотація

Визначено характеристики механічного резонансу зразків порошкового заліза пористістю 0,06 після пресування, а також після спікання при температурі від 573 до 1373 К. За результатами вимірів розраховано модуль Юнга і параметр СN, що характеризує зміну резонансної частоти при збільшенні амплітуди коливань. Встановлено, що параметр СN зменшується зі збільшенням температури спікання. Порівняння резонансних характеристик із результатами випробувань на тріщиностійкість та результатами дослідження структури свідчить про те, що параметр СN корелює із коефіцієнтом тріщиностійкості та механізмом руйнування зразків. Одержані результати засвідчують, що зміна параметру СN пов"язана з еволюцією стану границь між частинками і ця характеристика може бути використана як високочутливий кількісний критерій якості спікання порошкових матеріалів.


МЕХАНІЧНИЙ РЕЗОНАНС, МІЖЧАСТИНКОВІ МЕЖІ, ПОРОШКОВЕ ЗАЛІЗО, СПІКАННЯ