Конференції

Вплив властивостей вихідних порошків на структуру і механічні характеристики сплаву Al-8Cr-1,5Fe, призначеного для роботи при підвищених температурах

О.Д.Нейков,
 
О.І.Сірко,
    
А.О.Шаровський,
   
Р.К.Іващенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/836

Анотація

Розроблено високотемпературний сплав Аl-8Cr-1,5Fe для застосування в діапазоні температур від кімнатної до 300 °С. Напівфабрикати отримано за двома технологіями — на основі газорозпилених і водорозпилених порошків. Структурні дослідження показали, що частинки другої фази у водорозпилених порошках більш дисперсні і концентрація їх в алюмінієвій матриці вища, порівняно з газорозпиленими порошками. Екструдовані прутки з водорозпилених порошків за твердістю, границями міцності і плинності при всіх температурах (20, 190 і 300°С) істотно перевищують прутки з газорозпилених порошків за прийнятої пластичності. Додаткова операція в технології порошкової металургії — імпульсне гаряче пресування — не підвищує міцності напівфабрикатів ні з водорозпилених, ні з газорозпилених порошків. Максимапьну міцність показав сплав на основі водорозпилених порошків фракції 0-63 мкм: границя міцності при температурах 20, 190 і 300°С дорівнює 483, 332 і 261 МПа, відповідно.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СПЛАВ АЛЮМІНІЮ, ВОДОРОЗПИЛЕНІ ПОРОШКИ, ГАЗОРОЗПИЛЕНІ ПОРОШКИ, ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, МІЦНІСТЬ, СТРУКТУРА