Конференції

Термодинамічні властивості рідких сплавів системи Fe-Sc

 
М.О.Шевченко,
 
В.В.Березуцький,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/871

Анотація

Методом калориметрії визначено парціальні та інтегральні ентальпії змішування розплавів системи Fe-Sc за 1873 К в усьому концентраційному інтервалі. Встановлено, що мінімум ентальпії змішування складає -12,4 ±0,6 при х = 0,46, а перші парціальні ентальпії змішування складають


3,8 кДж/моль. Термодинамічні властивості розплавів Fe-Sc розраховані за моделлю ідеальних асоційованих розчинів. Встановлено, що активності компонентів характеризуються від"ємними відхиленнями від параметрів ідеальних розчинів.


КАЛОРИМЕТРІЯ, СПЛАВИ FE—SC, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ