ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3
II. ПОЛIТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1038

Анотація

З метою більш повного опису будови діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в широкому інтервалі температур і концентрацій побудовано три політермічні перерізи, які розкривають характер взаємодії в потрійній системі. Бісектриси кутів Gd2О3 та HfO2 системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 пояснюють механізм фазових перетворень С ⇆ Х ⇆ Н ⇆ А ⇆ B твердих розчинів на основі Gd2О3 та взаємодію фаз у HfO2-куті системи. Ізоконцентрата 15% (мол.) HfO2 (15H) розкриває будову діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в області, багатій на Аl2О3 та Gd2О3.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ГАДОЛІНІЮ, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ