ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–ZrO2–Yb2O3
ІІІ. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1347

Анотація

Вперше побудовано проекцію поверхні солідусу діаграми стану системи Al2O3–ZrO2–Yb2O3 на площину концентраційного трикутника. Поверхня складається з чотирьох ізотермічних трифазних полів, що відповідають двом нонваріантним рівновагам евтектичного типу та двом нонваріантним рівновагам інконгруентного типу, а також із п’яти лінійчастих поверхонь кінця кристалізації подвійних евтектик. Найвищою температурою на поверхні солідусу системи є 2710 °С — температура плавлення чистого ZrO2, а найнижчою — 1765 °С — температура потрійної евтектики Al2O3 + F-ZrO2 + Yb3Al5O12. Потрійних фаз та помітних областей твердих розчинів на основі компонентів та подвійних сполук в системі не виявлено. Поєднанням даних про обмежуючі подвійні системи, поверхні ліквідусу та солідусу побудовано діаграму фазових рівноваг (плавкості) та схему реакцій при рівноважній кристалізації сплавів системи Al2O3–ZrO2–Yb2O3.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТЕРБІЮ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СХЕМА РЕАКЦІЙ