Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Ge–Y ТА ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ ГЕРМАНІЮ З ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ

 
Н.І.Усенко,
 
Т.М.Зіневич
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1354

Анотація

Парціальні для ітрію ентальпії змішування розплавів системи Ge–Y при 1780 ± 5 К в області концентрацій 0 < xY < 0,4 визначені методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі. З цих даних розрахована інтегральна ентальпія змішування розплавів. Показано, що сплавоутворення у рідких сплавах Ge–Y супроводжується значними екзотермічними ефектами. На основі власних і літературних даних виведені узагальнені значення ΔH рідких сплавів цієї системи. З координат ліквідусу діаграми стану оцінені активності компонентів розплавів Ge–Y. Показано, що вони характеризуються дуже великими від’ємними відхиленнями від закону Рауля.


D-МЕТАЛИ, ГЕРМАНІЙ, ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ І УТВОРЕННЯ, ІТРІЙ, КАЛОРИМЕТРІЯ, ПОДВІЙНІ СИСТЕМИ, РОЗПЛАВИ