Конференції

ФАЗОВI ПЕРЕТВОРЕННЯ В Ti2Cu ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМУ ГIДРУВАННI ТА РЕКОМБIНАЦIЇ

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
В.В.Скороход,
 
О.В.Кучерявий,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1556

Анотація

Оцінено термодинамічну можливість та умови здійснення реакцій гідрування і рекомбінації Ti2Cu. Досліджено фазовий механізм взаємодії Ti2Cu з воднем в температурному діапазоні 293–973 К під тиском водню 1,0 МПа. Встановлено, що взаємодія Ti2Cu з воднем термодинамічно можлива в області деструктивного гідрування в достатньо широкому діапазоні температур. Рентгенографічно показано, що продуктами деструктивного гідрування залежно від умов реакції є дигідрид титану і збагачені міддю інтерметаліди, а також мідь. Згідно з установленим механізмом деструктивного гідрування Ti2Cu, водень взаємодіє з титаном, який виходить зі складу інтерметаліду, за схемою: β-TiHy (ОЦТ-ОЦК) → TiH1,92 (ГЦК). Реалізовано процеси рекомбінації вихідного складу Ti2Cu з продуктів його деструктивного гідрування у вакуумі та водні. Встановлено мінімальну температуру вакуумної рекомбінації Ti2Cu на рівні 1050 К, яка пов’язана з повним розкладанням TiH2. Рекомбінація Ti2Cu у водні може здійснюватись за температури вище 907 К.


TI2CU, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, РЕКОМБІНАЦІЯ, ФАЗОВИЙ МЕХАНІЗМ