ДЕСТРУКТИВНЕ ГIДРУВАННЯ ТА РЕКОМБIНАЦIЯ СПЛАВУ α2-Ti3Al - ШЛЯХ ДО ОДЕРЖАННЯ МОНОЛIТНИХ НАНОКОМПОЗИТIВ ТА ПОКРИТТIВ З ПОКРАЩЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
I. МЕХАНІЗМ ДЕСТРУКТИВНОГО ГІДРУВАННЯ Ti3Al

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
В.В.Скороход,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1610

Анотація

Встановлено, що взаємодія сплаву α2-Ti3Al з воднем в температурному діапазоні 298–1533 K відбувається згідно з реакцією деструктивного гідрування, продуктами якої є гідрид титану та інтерметаліди, збагачені алюмінієм. Досліджено структурно-фазовий механізм деструктивного гідрування α2-Ti3Al, який полягає в наступному. Спочатку розчинення водню в Ti3Al призводить до розупорядкування кристалічної структури Ti3Al. Потім водень взаємодіє не з розупорядкованим сплавом, а з титаном за схемою: α-Ti (ГПУ) → α-TiHx (ГПУ) → β-TiHy (ОЦК) → TiH1,9 (ГЦК) → TiH2 (тетрагональний). Інтерметаліди з підвищеним вмістом алюмінію утворюються після формування нових стехіометричних співвідношень титану до алюмінію, згідно з діаграмою стану системи Ti–Al. Шляхом деструктивного гідрування пластин Ti3Al за 973 K протягом 1 та 4 год одержано монолітні композити з нанорозмірними складовими. Вони мали фазовий склад відповідно Ti3Al–(α-TiH–Ti3–xAl) та ((α-Ti–Hx)–(β-Ti–Hy)–TiH1,9 (ГЦК)–TiH2 (тетрагональный))–(Ti3Al–TiAl–TiAl2).


α2-TI3AL, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, МОНОЛІТНИЙ НАНОКОМПОЗИТ