Конференції

СТРУКТУРНІ І МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТНОГО ПОРОШКУ Fe–Co/Al2O3, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ЛЕГУВАННЯ

А.Йонус,
 
Н.Е.Бача,
 
М.Зергу,
 
Н.Ділмі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2366

Анотація

Вивчено вплив тривалості розмелу та добавок на мік-роструктуру, а також магнітні та механічні властивості матричного нанокомпозита Fe–xCo (x = 0, 5, 10 та 20% (мас.)), зміцненого 40% (об.) Al2O3, в процесі механічного легування. Розмел сплавів Fе–Al2O3 і Fe–Co–Al2O3 проводили протягом 5, 15, 20, 30 і 20 год відповідно. Виявлено, що баланс між зварюванням і руйнуванням, з одного боку, і рівноважним станом, з іншого боку, в нанокомпозиті Fe–Co–40% (об.) Al2O3 (на відміну від нанокомпозита Fe–Al2O3) встановлюється після 20 год розмелу завдяки введенню кобальта в залізну матрицю. Після 30 год розмелу середній діаметр кристалітів у залізній матриці становив 5 нм. Встановлено, що деформація кристалічної решітки збі-льшилася до ~0,64% в залізній матриці після ≤30 год, а в бінарній Fe–20% (об.) Co — після 20 годин розмелу; середній діаметр кристалітів склав 3 нм. Деформація кристалічної решітки в матриці Fe–20% (об.) Co збільшилася до ~0,56% після ≤20 год розмелу. Встановлено, що під час розмелювання коерцитивна сила (Hc) залізної матриці збільшилася з 510 до 6529 А/м, тоді як магнітне насичення (Мs) зменшилося з 20,732 до 15,181 А • м2/кг. Встановлено, що максимальні значення коерцитивної сили (Hc) і магнітного насичення (Мs) має бінарна матриця (з 20 та 10% Co відповідно).


МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, МАТРИЧНИЙ НАНОКОМПОЗИТ FE–CO, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ