СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ ЕВТЕКТИЧНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ Al2O3—ZrO2 (Y2O3, СеО2)

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2874

Анотація

Досліджено фізико-хімічні властивості нанодисперсного ZTA-порошку евтектичного складу (% (мас.)) 58,5Al2O3—41,5ZrO2 (Y2O3, CeO2), синтезованого гідротермальним методом у лужному середовищі. Склад твердого розчину на основі ZrO2 (% (мол)): 90ZrO2—2Y2O3—8CeO2. Методи дослідження: рентгенофазовий та диференційнотермічний аналізи, електронна мікроскопія. Питому поверхню порошку визначено методом БЕТ. Встановлено, що після гідротермального синтезу в порошку присутні дві фази: бьоміт AlO(OH) і тетрагональний твердий розчин на основі ZrO2 (Т-ZrO2). Питома поверхня нанодисперсного порошку — 71 м2/г. Бьоміт перетворився на δ-Al2O3 за температури 550 °С.. Визначено, що у м’яко-агломерованому гідротермальному порошку утворилися агломерати І та ІІ порядків розмірами 4—20 мкм неправильної та округлої форм. Для обробки результатів дослідження морфології використано програму АМІС (”Автоматичний Аналізатор мікроструктури“). Одержані дані будуть використані для мікроструктурного проектування композитів системи Al2O3—ZrO2 (Y2O3, СеО2) на основі Al2O3 різноманітного призначення.


ZTA-КОМПОЗИТИ, ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ У ЛУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ДИСПЕРСНИЙ ПОРОШОК, ЕВТЕКТИЧНИЙ СКЛАД ПОРОШКУ, СИСТЕМА AL2O3—ZRO2 (Y2O3, СЕО2), ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2