МІКРОСТРУКТУРА, ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТВЕРДІСТЬ НАПИЛЕНИХ І ТЕПЛОКАТАНИХ СПЛАВІВ Al–Pb У ПЕРИФЕРІЙНИХ ОБЛАСТЯХ

Банді Венката Рамана Редді,
 
Сайкат Ранжан Майті,
 
Крішна Мурарі Пандей
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3003

Анотація

Сплави Al–18% Pb і Al–20% Pb отримано методом швидкого твердіння, тобто методом напилення. Осад у формі кривої Гаусса, або дзвоникуватий осад, на-пилено при тиску 9 бар, відстані від сопла до ротора приблизно 423 мм та куті нахилу ротора 0°. З периферійних областей напилених сплавів Al–18% Pb і Al–22% Pb були вирізані зразки довжиною 30 мм та товщиною 20 мм. Їх піддавали гарячій прокатці з різним ступенем обтиснення (зменшення товщини прокату), а саме 0, 15, 30, 45 та 60%, при температурі рекристалізації 0,4Tm. Величина Tm є температурою плавлення сплаву в умовах теплої прокатки і дорівнює 575 °C, як випливає з фазової діаграми Al–Pb. Дослідження мікроструктури показало, що до ступеня обтиснення 60% свинець рівномірно розподіляється в алюмінієвій матриці обох напилених зразків. При зменшенні товщини теплокатаних зразків (як Al–18% Pb, так і Al–22% Pb) їх твердість знижується. Встановлено, що пористість сплаву Al–18% Pb нижча, ніж у Al–22% Pb, через дефекти напилення та прокатки. Випробовування на тертя показали, що із підвищенням вмісту Pb від 18 до 22% швидкість зношення зразків суттєво збільшується. Значення інтенсивності зносу та коефіцієнта тертя сплаву Al–22% Pb вищі порівняно із відповідними характеристи-ками сплаву Al–18% Pb.


ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, МІКРОСТРУКТУРА, НАПИЛЕНІ СПЛАВИ, ПОРИСТІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ, ТЕПЛЕ ПРОКАТУВАННЯ