Конференції

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ВАКУУМНОГО ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ НА МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТІВ Fe—Cu—Ni—Sn—VN

В.А.Мечник,
 
М.О.Бондаренко,
 
В.М.Колодніцький,
 
В.І.Закієв,
 
І.М.Закієв,
 
С.Р.Ігнатович,
 
С.М.Дуб,
 
М.О.Кузін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3009

Анотація

Досліджено механічні (твердість, модуль пружності) і трибологічні (сила тертя і швидкість зносу) властивості композитів Fe—Cu—Ni—Sn—VN, сформованих методом холодного пресування і подальшого вакуумного гарячого пресування при різній температурі. Вихідні порошки заліза, міді, нікелю та олова мали дисперсність 5—50 мкм, а нітрид ванадію— 0,1—0,7 мкм. Встановлено, що при підвищенні температури вакуумного гарячого пресування від 800 до 1000 °С твердість зростає від 3,75 до 5,37 ГПа, а модуль пружності знижується з 176 до 125 ГПа. В результаті цього сила тертя зменшується від 115 до 80 мН, а швидкість зносу від — від 1,93 • 10–5 до 0,45 • 10–5 мм3• Н–1• м–1. Обговорено причини поліпшення механічних і трибологічних характеристик спечених композитів. Зокрема, показано, що основною причиною поліпшення механічних характеристик композиту є подрібнення зерна від 5—50 мкм до 20—400 нм внаслідок перетворення α→ γ→ α в умовах розчинення VN в α-Fe. При цьому структура композиту складається з пересиченого твердого розчину азоту і ванадію в α-залізі, інтерметаліду Cu9NiSn3, первинних і вторинних дисперсних фаз нітриду ванадію. Встановлено взає-мозв’язок структури з механічними і трибологічними властивостями. Показано, що параметри H/E и H3/E2, які описують стійкість матеріалу пружній деформації руйнування і опір матеріалу пластичній деформації, корелюють зі зносостійкістю. Спечені композити розглянуті як перспективні матеріали для створення нового покоління композиційних алмазовмісних матеріалів для каменеобробної промисловості.


ДИСПЕРСНІСТЬ, ЗНОС, КОМПОЗИТ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, СИЛА ТЕРТЯ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ