СОБЛИВОСТІ СТРУКТУРО- ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ ПРИ ТЕРМІЧНОМУ СИНТЕЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Ti–Ni–C

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3050

Анотація

Досліджено особливості структури та фазового складу композитів системи Fe–Ti–Ni–C, отриманих in situ термічним синтезом при 1200 ºС із сумішей порошків TiH2, Fe, графіту та Ni. Показано, що структура сплаву після синтезу є каркасом із зерен карбіду титану різної стехіометрії з розміром від 0,5 до 16 мкм, оточених прошарками металевої звʼязки. Крупні зерна TiC характерні для вихідних сумішей без нікелю або з 5% Ni, а зі збільшенням вмісту Ni в суміші до 10−20% максимальний розмір зерен різко зменшується до 6−7 мкм. Мікротвердість синтезованих сплавів знижується зі збільшенням вмісту нікелю в шихті до 15%, однак дещо підвищується при 20% Ti в шихті. Фазовий склад сплавів істотно залежить від складу вихідної суміші та включає карбід титану, цементитну складову Fe3C, твердий розчин α-заліза та інтерметалідні фази FeNi3 (для залізовмісних вихідних сумішей), Ni3Ti і Ni4Ti (для сумішей з нікелем). Із збільшенням вмісту нікелю у вихідній шихті до 10–20% дещо знижуються період кристалічної ґратки та ступінь стехіометричності TiCx, а також помітно підвищується дисперсність карбідної складової сплаву. Подрібненням спечених у процесі термичного синтезу сплавів отримано композиційні порошки карбідосталей, які можуть бути використані як для нанесення зносостійких покриттів, так і для виготовлення об’ємних деталей шляхом пресування з наступним спіканням, гарячим пресуванням або гарячим штампуванням.


ІНТЕРМЕТАЛІД, КАРБІД ТИТАНУ, КАРБІДОСТАЛЬ, МЕТАЛОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, СТЕХІОМЕТРІЯ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ФАЗОВИЙ СКЛАД