Conferences

I.N.Diduk,
 
Yu.M.Chuvashov,
 
O.M.Yaschenko,
 
N.I.Koshelenko,
 
V.I.Bozhko,
 
G.F.Gorbachov,
 
V.M.Klevcov,
 
E.O.Rybalko,
 
Yu.Smirnov
 

Modern Problems in Physical Materials Science - Kiev: Frantsevich Institute for Problems of Materials Science NASU, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/379

Abstract