НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРИТОВИХ ПОРОШКІВ ЗІ СТРУКТУРОЮ ШПІНЕЛІ

В.С.Бушкова,
 
Б.К.Остафійчук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1992

Анотація

Наночастинки NiAlxFe2–xO4 (х = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) синтезовано методом золь-гель за участі автогоріння. Рентґенівські дифрактограми підтвердили, що отримані зразки однофазні і мають структуру шпінелі. За допомогою скануючої елекронної мікроскопії встановлено, що розмір частинок знаходиться у нанометровому діапазоні. Отриманий таким чином порошок синтезовано з високим ступенем кристалічності і хорошою морфологічною однорідністю. Виявлено, що розмір зерна зменшується від 46 до 18 нм зі збільшенням немагнітного компоненту Al. Визначено параметр ґратки та рентгенівську щільність феритів залежно від вмісту компоненти х. Структурно-адсорбційні характеристики синтезованих зразків визначено шляхом аналізу ізотерм сорбції азоту за температури 77 К. Показано, що отримані зразки є мезопористими, оскільки містять пори в діапазоні 2–5 нм. Термічні процеси досліджено за допомогою термічного аналізу та інфрачервоної спектроскопії. Встановлено, що нітрат-цитратний гель автоматично згорає і після цього перетворюється безпосередньо в нанорозмірні феритові частинки.


ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД, ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ, НАНОЧАСТИНКИ, ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ФЕРИТ NI–AL