Конференції

СИНТЕЗ КУПРАТУ БАРІЮ МЕТОДОМ ВТОРИННОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ ТА ЙОГО ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

С.А.Неділько,
 
І.В.Фесич,
 
О.Г.Дзязько,
 
А.С.Булачок,
 
С.О.Солопан,
 
Т.О.Плутенко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2198

Анотація

Купрат барію синтезовано з використанням вторинного індукційного нагріву. Встановлено, що однофазний продукт формується після витримки еквімолярної суміші Ba(NO3)2 та CuO в індукційній печі впродовж 40 хв при 1173 К. Рефлекси на дифрактограмі проіндексовано в кубічній сингонії (просторова група Im3m). Параметри елементарної комірки, уточнені по методу Рітвельда: a = 1,82996(7) нм, V =  6,1281(7) нм3 (RBragg = 4,42% і Rf = 3,61%). За результатами йодометричного титрування знайдено, що половина атомів купруму в структурі BaCuO2,25 знаходиться в окисненому стані. Показано, що часткове окиснення міді (Cu2,5+) впливає на електричні властивості синтезованого купрату, які досліджувалися методом імпедансної спектроскопії в температурному інтервалі 453≤Т≤593 К. Знайдено, що електропровідність нестехіометричного за киснем BaCuO2,25 демонструє напівпровідниковий характер з енергією активації Edc = 0,29 еВ.


ВТОРИННИЙ ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ, КИСНЕВА НЕСТЕХІОМЕТРІЯ, КУПРАТ БАРІЮ