ФАЗОУТВОРЕННЯ У ПЛІВКАХ FePt/Au/FePt ТА ЇХ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ

П.В.Макушко,
 
М.Ю.Вербицька,
 
М.Н.Шаміс,
 
А.П.Бурмак,
   
Т.І.Вербицька,
 
Ю.Н.Макогон
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2818

Анотація

Досліджено вплив середовища відпалу (вакуум, водень) та товщини проміжного шару Au на утворення магнітно-твердої фази L10 та магнітних властивостей плівок Fe50Pt50(15 нм)/Au(7,5; 30 нм)/Fe50Pt50(15 нм), нанесених магнетронним розпиленням на підкладку SiO2(100 нм)/Si(001). Термічну обробку зразків у середовищі водню здійснювали під тиском 100 кПа. Встановлено, що у плівках після осадження утворюється невпорядкована фаза A1-FePt. Формування упорядкованої фази L10-FePt у плівці з проміжним шаром Au(7,5 нм) відбувається під час відпалу у вакуумі при 650 °С. Збільшення товщини проміжного шару Au до 30 нм призводить до зниження температури впорядкування до 600 °С. Цьому сприяє більш високий рівень стискаючих напружень у шарах Fe50Pt50 з товстішим проміжним шаром Au. При відпалі у водні фазове перетворення A1 → L10-FePt у плівках Fe50Pt50 (15 нм)/Au(7,5; 30 нм)/ Fe50Pt50(15 нм) починається при 500 °С незалежно від товщини проміжного шару Au. Аксіальні текстури (111) Au і FePt мають місце у плівках, відпалених у водні. Вони більш виражені плівках з проміжним шаром Au(30 нм). Плівка з проміжним шаром Au(30 нм) після відпалу у вакуумі при 900 °С має коерцитивну силу 27,3 кЕ. Таку ж коерцитивну силу можна отримати при відпалі у водні при 700 °С. Тобто на 200 °С менше, ніж при відпалі у вакуумі, через проникнення водню в порожнини ґратки L10-FePt та збільшення рівня напруженого стану.


ВІДПАЛ У ВОДНІ, ВПОРЯДКОВАНА ФАЗА L10(FEPT), КОЕРЦИТИВНА СИЛА, ПЛІВКA