Вплив структурних перетворень на процеси ущільнення та розущільнення при спіканні матеріалів на основі вюрцитного нітриду бора

  
С.К.Аврамчук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/348

Анотація

Представлені результати електронно-мікроскопічного дослідження еволюції мікроструктури полікристалів на основі вюртцитного нітриду бора зі зростанням тривалості спікання (τ) в інтервалі від 15 до 240 с при З=7,7 ГПа, Т=1800 0 С. Зроблено висновок, що визначальну роль при ущільненні до 90 с має пластична деформація вихідних часток, яка проходить базисним ковзанням та незакономірним, тобто неккристалографічним поворотом. Деформація незакономірним поворотом сприяє подрібненню часток на розорієнтовані фрагменти без порушення їх суцільності, що обумовлює їх подальшу деформацію внаслідок проковзування по межах фрагментів. Розозієнтація фрагментів спряє посиленню орієтаціонного фактора для розвитку базисного ковзання і, як наслідок, активації перетворення вюртцитної фази BNв в сфалеритну фазу. Розущільнення полікристалів при спіканні при (τ)>90 с пов"язано з розвитком пластичної деформації шляхом проковзування, яке обумовлене утворенням ділянок мікроструктури матеріала на основі монофазних (BNсф) досконалих зерен розмірами менше 1 мкм з добре сформованими (безрел"єфними ) між ними межами. Передбачається, що процес повзучісті по механізму міжзеренного проковзування проходить в сполученні з дифузійним поатомним масопереносом в межах зерен.


ВЮРЦИТНИЙ НІТРИД БОРА, СПІКАННЯ, СТРУКТУРА