Конференції

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Збірка присвячена актуальним питанням фізичного матеріалознавства, включає роботи по дослідженню взаємозв"язку структури і фізіко-механічніх властивостей як металевих сплавів (переважно сплавів з малою щільністю — алюмінієвих, титанових, магнієвих), так і ряду інтерметалідних і керамічних матеріалів.

Представляє інтерес для технологів, науковців, аспірантів, студентів, які спеціалізуються в області матеріалознавства та фізики твердого тіла.

Збірка «Электронная микроскопия и прочность материалов» виходить один раз на рік.

Збірка публікує статі на російській, український та англійською мовами.

Редакція запрошує авторів та авторські колективи до співробітництва по вказаній вище тематиці.

Придбати збірку можна в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства НАНУ.

Редакція

Відповідальний редактор: академік НАН України С.О.Фірстов
E–mail: fsa@ipms.kiev.ua

Відповідальний секретар: к.ф.-м.н. Горна Ірина Дмитрівна
E–mail:gid@ipms.kiev.ua

Члени редколегії:
член-кор. НАН України Ю.В.Мільман, член-кор. НАН України Ю.М.Коваль;
д-ра ф.-м.н.: С.О.Котречко, Г.С.Олійник, Ю.М.Подрезов, О.Д.Васильєв;
д-ра техн. наук: А.А.Щерецький, В.Е.Панарін, А.В.Бякова, В.М.Волкогон, А.В.Демчишин.

Контакти

Київ-142, Україна, 03680, вул.Кржижановського 3, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України | тел: +380(44)4241301; +380(44)4243573 | факс: +380(44)4242131

Пам'ятка Автору

Текст має бути набраний українською, російською або англійською мовами у редакторі WORD for Windows (фонт - Times New Roman, розмір 11, через один інтервал). Для назви статті використовувати розмір 14, для прізвищ авторів - 13. Анотація, що відображає зміст праці, включає чотири–п"ять рядків і набирається курсивом без абзацу (розмір 10). Текст слід набирати на папері формату А4. Поля: зверху -2,25 см, знизу - 5,25, зліва та справа – по 4,25 см (сторінка з текстом займає площу 12,5х 22 см2).

Рівняння. Всі рівняння мають бути віддрукованими курсивом, відцентрованими й відокремленими від тексту одним інтервалом зверху та знизу. Букви грецького алфавіту, числа, назви функцій (sin, cos, ln, lim, det, exp та ін.) – прямі. Векторні величини – прямі напівжирні або прямі звичайні, але зі стрілочкою ? зверху. Рівняння нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках у правому полі на одній лінії з формулою. Використовуйте одиниці системи "СІ". Розміри в формулах у редакторі WORD for Windows такі:
основна змінна –12 пт; індекс – 7 пт; менший індекс – 5 пт; основний символ – 18 пт; індексний символ – 12 пт.

Графіки, рисунки, фотографії мають бути високої якості. Розмір рисунка повинен відповідати його наповненості. Чим менша наповненість, тим менший рисунок. Мінімальний розмір шрифту для рисунка - 10. Рисунки (у форматі jpg, gif або tif) і таблиці додаються до статті окремими файлами. Розмір шрифту підписів до рисунків та назв таблиць - 10.

Разом із статтею на окремому аркуші в електронному вигляді подаються: назва статті, прізвища і ініціали авторів, анотація, ключові слова трьома мовами (російською, українською та англійською).

До статті додається акт експертизи.

Вимоги ВАКу до статті: Приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв"язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв"язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи його розвитку у даному напрямку.

Архів випусків

2019

№ 25

2018

№ 24

2017

№ 23

2016

№ 22

2015

№ 21

2014

№ 20

2013

№ 19

2012

№ 18

2010

№ 17

2009

№ 16

2008

№ 15