Конференції

СИНТЕЗ І ФІЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОРОЗМІРНИХ МАГНІТНИХ ПОРОШКІВ MnхZn1-x–Fe2O4 З ОРГАНІЧНИМ ПОКРИТТЯМ

Е.Фоканіч,
 
В.Ніка,
 
Д..Крянга,
 
О.Калтун
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1007

Анотація

Магнітні матеріали у формі колоїдних частинок стали предметом особливої уваги, оскільки вони мають виняткові магнітні властивості, серед яких переважає супермагнетизм. Ці матеріали використовуються в різних областях техніки та біомедицини, включно з підготовкою стабільних магнітних рідин. Спільне осадження з розчинів солей металів є досить простим і доступним методом, який був використаний у наших дослідженнях для отримання нанопорошків MnхZn1-x–Fe2O4 (x = 0,9; 0,7; 0,5; 0,3). Дослідження із застосуванням методів мікроструктурного і магнітного аналізу виявили нанорозмірність систем, що складаються з магнітних зерен, вкритих немагнітними оболонками. Отримано залежності, що показують вплив частки мангану на намагніченість насичення, з одного боку, і розмір кристалів й коерцитивну силу - з іншого.


МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, НАНОЧАСТИНКИ З ПОКРИТТЯМ, СУМІШ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ