Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЛЕНІДІВ ЛАНТАНУ В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ La3Se4–La2Se3 І ЇХ ПОВЕДІНКА ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В.Ф.Литвиненко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1355

Анотація

Методами калориметрії досліджено ентальпію граничних складів La3Se4, La2Se3 фази La3–хSe4(0 ≤ х ≤ 1/3) при температурах 370–2260 К. На основі одержаних величин і аналізу рівноваг системи La–Se вперше отримано температурно-концентраційні залежності термодинамічних характеристик селенідів La3–хSe4 в області гомогенності при 298 ≤ Т ≤ 2123 К і визначено ентальпії утворення (∆fH°(298 K) = -1340 ± 28 кДж/моль) та плавлення (∆плH = 147,5 ± 9,6 кДж/моль) тетраселеніду трилантану. Функція ентальпії La3–хSe4 має вигляд (Дж/моль): H(Т) – (298 К) = (3837 · 103Т-1 – 85852 + 266,925 · Т – 8,7503 · 10-2T2 + 3,437 · 10-5T3) · е–0,2869х. Показано, що при високих температурах стійкість селенідів La3–хSe4 різного складу суттєво залежить від тиску: при зниженні тиску та зростанні температури вміст селену в сполуках зменшується і склад їх наближається до La3Se4.


ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ, ЕНТРОПІЯ, ОБЛАСТЬ ГОМОГЕННОСТІ, СЕЛЕНІДИ ЛАНТАНУ LA3SE4, LA2SE3, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ