Порошкова металургія

№ 07/08 2008 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Л.Р.Вишняков, О.В.Мазна, Т.В.Томила, Л.М.Переселенцева
ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ АЛЮМОСИЛІКАТІВ IN SITU В СИСТЕМІ BN–Al2O3–SiO2–Si3N4
3
О.В.Дуднік, †О.В.Шевченко, О.К.Рубан, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ α-Al2O3
9
А.Г.Косторнов, В.М.Клименко, М.М.Сєров, Н.І.Левицький, С.В.Прищепов, Б.В.Борисов
ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ВОЛОКОН НІКЕЛІДУ ТИТАНУ ЕКСТРАКЦІЄЮ РОЗПЛАВУ
15

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
А.В.Люшинський
ПОДВІЙНІ СУМІШІ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ МЕТАЛІВ
II. ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЬЦЮВАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ В ПОРИСТІ СТРІЧКИ
21
І.Покорская
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЛИННОСТІ ДЛЯ СПЕЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ
25

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
М.П.Гадзира, Н.К.Давидчук
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ВУГЛЕЦЮ В β-SiC З ТИТАНОМ
32

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
М.Раджа
ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК МІДІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИМ ОСАДЖЕННЯМ
38

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
К.М.Борисовська, В.А.Назаренко, Ю.М.Подрезов, О.С.Коряк, Я.І.Євич, В.Ф.Горбань
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО ТИТАНУ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЙОГО ОТРИМАННЯ
I. КРИВІ УЩІЛЬНЕННЯ ЗАГОТОВОК З ТИТАНОВОГО ПОРОШКУ
43
Л.А.Рябічева, А.Т.Циркін, А.П.Скляр
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕСУВАНЬ НА ОСНОВІ МІДІ
53

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–ZrO2–Yb2O3
ІІІ. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ
60
М.А.Турчанін, П.Г.Агравал, А.Р.Абдулов
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Cu–Ti–Zr
II. СИСТЕМИ Cu-Zr І Ti-Zr
69
Я.Ф.Ломницька
ВЗАЄМОДІЯ НІОБІЮ ТА ФЕРУМУ ЗІ СТИБІЄМ
91
М.П.Горбачук, †В.Р.Сидорко, C.М.Кирієнко, І.М.Обушенко
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОГЕРМАНІДА ГОЛЬМІЯ
95
С.П.Гордієнко, С.Г.Напара-Волгіна, В.А.Маслюк
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РІВНОВАЖНИХ СКЛАДІВ ПАРОГАЗОВИХ ФАЗ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОТРИМАННІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА І КОБАЛЬТУ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ З КРАПКОВИХ ДЖЕРЕЛ
II. РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СУМІШАХ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ
102
В.С.Судавцова, Н.І.Усенко, Т.М.Зіневич
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Ge–Y ТА ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ ГЕРМАНІЮ З ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ
106
В.Ф.Литвиненко, А.Р.Копань
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЛЕНІДІВ ЛАНТАНУ В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ La3Se4–La2Se3 І ЇХ ПОВЕДІНКА ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
112
Ю.М.Солонін, †В.О.Лавренко, О.З.Галій
АКТИВАЦІЯ ЕЛЕКТРОДІВ НИКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЗІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ ЦИРКОНІЮ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВОДНЕВОЇ ЄМНОСТІ
120
†В.Ю.Олікер, А.А.Притуляк, В.Ф.Горбань, В.Л.Сироватка
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2 МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ІНДЕНТУВАННЯ
126

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.П.Уманський
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ХРОМВМІСТКИХ МАТРИЦЬ АЛМАЗНОГО БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ
132
М.І.Дворник, А.Д.Верхотуров
ПЕРЕРОБКА ВОЛЬФРАМКОБАЛЬТОВОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМ ДИСПЕРГУВАННЯМ У ВОДІ З ПОДАЛЬШОЮ КАРБІДИЗАЦІЕЙ
137

ОБМІН ДОСВІДОМ
В.Ф.Горбань
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ІНДЕНТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВТОРИННИХ СТРУКТУР МЕТАЛІВ І ПОКРИТТІВ
146
К.Е.Белявін, Д.В.Мінько, О.О.Кузнечик, Р.П.Биков, Д.А.Затягін
ПРО ПРИПІКАННЯ СФЕРИЧНИХ ПОРОШКІВ ТИТАНУ ПІД ВПЛИВОМ ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЛАЗЕРА
155