Порошкова металургія

№ 11/12 2008 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Г.А.Баглюк, Л.О.Сосновський, А.А.Мамонова, М.В.Мінаков, М.Б.Головкова
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ПОРОШКІВ ВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОМАРГАНЦЯ І МІДІ
5

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Д.В.Мацокін, І.Н.Пахомова, В.П.Мацокін
НАКОПИЧЕННЯ І РЕЛАКСАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАПРУГИ В ПРОЦЕСІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ПРИ УТРУДНЕНОМУ КОВЗАННІ ДИСЛОКАЦІЙ
27
Ю.С.Кагановський, Л.М.Парицька, В.В.Богданов
Lateral propagation of intermetallic phases in coarse- and nano-grained Cu/Sn diffusion couples
36
О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, П.Я.Радченко, А.В.Самелюк, †В.В.Скороход, А.Г.Єремеев, І.В.Плотніков, В.П.Мацокін
ВПЛИВ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ НА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МОНОКРИСТАЛАХ KCl-KBr
45

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
І.Заліте, Д.Грабіс, П.Ангерер
СПІКАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ МЕТОДОМ ГАЗОФАЗНОГО СИНТЕЗУ
57

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, В.Ф.Горбань, Т.М.Чевичелова, О.Д.Костенко
ЗВ"ЯЗОК ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМОЗМАЩУВАЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ З ПРУЖНОПЛАСТИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗОНИ ТРИБОСИНТЕЗУ
63
†С.М.Солонін, †Л.І.Чернишев
МЕЗОСТРУКТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛОВ
II. УЗАГАЛЬНЕНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
71
Г.А.Прібитков, І.А.Андреєва, В.В.Коржова
ОБ’ЄМНІ ЗМІНИ І ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМУ СПІКАННІ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ Ti-TiAl3
79

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.І.Змій, А.П.Патокін, В.Л.Хребтов, Б.М.Широков
ЖАРОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ MoSi2–Al2O3 І WSi2–Al2O3 НА МОЛІБДЕНІ
87

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Д.В.Павлючков, Б.Пжепюжіньський, Б.Грушко, Т.Я.Великанова
СКЛАДНА РОМБІЧНА ФАЗА В СИСТЕМІ Al–Cr–Fe
94
†В.Р.Сидорко, Л.В.Гончарук
ТЕРМОДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ГЕРМАНІДІВ ЕРБІЮ
99
М.П.Горбачук
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ce5Si3 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 55–1806 K
105
В.Г.Чуприна, І.М.Шаля
РЕНТГЕНОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ПРОДУКТІВ ЖІДКОФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОРОШКІВ W, Co та Sn
111
†В.Ю.Олікер, Т.Я.Грідасова, А.А.Притуляк
ВПЛИВ ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ НА ЇХ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
117
В.Д.Курочкін, Л.П.Кравченко, Л.О.Крячко, О.М.Романенко, В.В.Пух
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ НАНЕСЕННІ СРІБНИХ ПОКРИТТІВ
125

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.С.Зенков, В.В.Пасічний, В.П.Редько
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОВМІСНОЇ СУМІШІ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ВОДНЮ ЗАЛІЗОПАРОВИМ МЕТОДОМ
138