ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ ПОРОШКАМИ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗМІРУ ЇХ ЧАСТОК

А.В.Шпілько,
 
Є.В.Кириленко,
 
М.В.Солтіс,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1573

Анотація

Досліджено ефективність поглинання мікрохвильового випромінення металоподібними тугоплавкими сполуками на частотах 2,45 та 9,53 ГГц. Встановлено, що на ефективність електромагнітного поглинання впливає розмір частинок: при його збільшенні в 10 разів здатність до поглинання частинок сполук ZrC, ZrSi2, HƒC, TaN, HƒN, ZrN, NbC зростає в 7 разів, а сполук SiC, NbSi2, WC, B4C, MoSi2, VN - в 2–4 рази. Це пов"язано з комплексом фізичних властивостей кожної із сполук: магнітною проникністю (знаком і величиною), коефіцієнтом термо-ЕРС (знаком і величиною), активною складовою опору на змінному струмі. Показано, що порушення стехіометрії (а саме, утворення вакансії неметалів) призводить до збільшення ефективності надвисокочастотного поглинання, тоді як утворення фаз заміщення не змінює характеру взаємодії надвисокочастотного поля з речовиною. Встановлено, що морфологія частинок однакового розміру не впливає на ефективність поглинання. Підтверджено, що метод вимірювання поглинання в слабких полях може бути використаний як неруйнівний контроль якості тугоплавких металоподібних сполук.


ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОХВИЛЬОВЕ ВИПРОМІНЕННЯ, НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ПОРОШКИ, СТЕХІОМЕТРІЯ, ТУГОПЛАВКА СПОЛУКА