Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Ni–Hf

 
М.В.Подопригора,
 
М.О.Шевченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1609

Анотація

Методом калориметрії в ізопериболічному режимі визначено інтегральні та парціальні ентальпії змішування розплавів системи Ni–Hf при 1770 ± 5 К. Встановлено, що рідкі сплави Ni–Hf утворюються з виділенням великої кількості теплоти. Встановлено залежність ентальпій змішування подвійних розплавів Ni–Hf від температури. Із координат ліній ліквідус діаграми стану даної системи визначено активності компонентів вивчених розплавів. Розраховані і експериментально встановлені значення активностей компонентів системи Ni–Hf узгоджуються між собою. Із цих даних і встановленних ентальпій змішування вираховано енергії Гіббса та ентропії змішування рідких сплавів Ni–Hf. Показано, що вони є від"ємними величинами, великими за абсолютною величиною.


МЕТОД КАЛОРИМЕТРІЇ, НІКЕЛЬ–ГАФНІЙ, РОЗРАХУНОК З ДІАГРАМИ СТАНУ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ