Конференції

05. Відділ матеріалів аерокосмічної техніки


Основні напрямки наукової діяльності

 • Дослідження закономірностей взаємодії інтенсивних теплових потоків з твердим тілом. Узагальнення результатів експериментальних досліджень і створення бази даних по теплозахисним матеріалам для ракетно-космічної техніки.
 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі взаємодії двофазних потоків з перешкодою і розробка технологій термоабразивного різання та обробки поверхонь.
 • Розробка обладнання і високотемпературних технологій отриманням матеріалів і покриттів з використанням високошвидкісного газополум"яного напилення і концентрованого світлового випромінювання.
 • Розробка методик і проведення досліджень теплофізичних характеристик матеріалів ракетно-космічного призначення.
 • Організація та супровід робіт з отримання та досліджень матеріалів і покриттів на геліоустановках ІПМ НАНУ, корпус «Д».
 • Розробка методів та обладнання для перетворення сонячної енергії в теплову і електричну.

Лабораторія світло-термічних технологій і геліотехніки

– завідуючий лабораторією В.В. Пасічний. Роботи виконуються з використанням концентрованої променевої енергії (сонячної та штучною) у наступних напрямках:

 • Дослідження термостійкості матеріалів і покриттів.
 • Отримання водню метал-паровим методом.
 • Синтез оксидів вольфраму та молібдену з промислових відходів.
 • Розробка наукових принципів створення композиційних матеріалів триботехнічного призначення для роботи в екстремальних умовах експлуатації, а також пористих проникних матеріалів з порошків і волокон з заданим і керованим рівнем структурно-гідро-динамічних і фізико-механічних властивостей.

Найкращі результати

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ БАГАТОРАЗОВИХ ПОВІТРЯНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ НА ГЕЛІОУСТАНОВЦІ СГУ-7

Ресурсні випробування теплозахисного пакету з покриттям з сплаву ЮІПМ на геліоустановці СГУ-7 з діаметром дзеркала 5 м.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ І ПОКРИТТІВ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР ТА ШВИДКОСТЕЙ НАГРІВУ

Ресурсні випробування та визначення випромінювальної здатності металевого теплозахисту при конвективному нагріві в струмені газогенератору. Паливна пара – керосин-повітря, тиск у к. з. – 0,8 МПа; надлишок окислювача – 1,8; швидкість потоку – 1100 м/c; діаметр зразка – 15 мм; температура поверхні зразка – 1100 °C; тривалість одного циклу – 20 хвилин. Параметри повітряно-плазмового стенду ВПС-1000Л/В: діаметр зразків – 20…50 мм; ентальпія газового потоку – до 0,2 МДж/кг; швидкісний тиск – 0,05-0,3 атм

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ТРИБОТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ВАКУУМУ ТА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Установка "Уран-Т" для випробувань модульних трибометрів та пар тертя при термоциклуванні у діапазоні температур від мінус 100 до + 150 °С: 1 – вакуумна камера, 2 – кварцовий ілюмінатор, 3 – еліпсоїдний відбивач радіаційного нагрівача, 4 – ксенонова лампа (10 кВт), 5 – потік світлових променів, 6 – фокальна зона установки, 7 – жалюзі, 8 – насос турбомолекулярний НВТ-340-028-А, 9 – форвакуумний насос, 10, 11 – вакуумний клапан КВУМ -40Л; 12 – вакуумна засувка, 13 – Сосуд Дюара, 14 – трубопровід постачання рідкого та газоподібного азоту, 15 – теплоізоляція, 16 – натікач, 17 – радіаційний екран, що охолоджується азотом.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

НОВИЙ ГАЗОТЕРМІЧНИЙ МЕТОД НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ – ВИСОКОШВИДКІСНЕ ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНЕ НАПИЛЕННЯ

Вперше методом високошвидкісного повітряно-паливного напилення нанесені покриття з інтерметалідів системи Ni-Al, які є перспективними для використовування у аерокосмічній техніці та енергетичному машинобудуванні при збільшених температурах. Ці сполучення відрізняє висока жаростійкість, стійкість до карбідоутворювання, водневому та сульфідному розтріскуванню при високих температурах, жароміцність та відносно низька щільність.

Покриття було отримане з використанням пальника "Град ВМ", що реалізує розроблену у ІПМ НАНУ компоновочну схему з витратним керуванням параметрами двохфазного потоку.

Покриття наносили з промислових порошків ПН85Ю15, ПТЮ5Н і експериментального порошку НАС (NiAl - 4 % мас. Si) з розміром частинок менш 40 мкм.

Основу покриття з порошку ПН85Ю15 складають алюмінати нікелю Ni3Al та Ni15Al, а також металічний нікель. Мікроструктура покриття має характерний для високошвидкісного повітряно-паливного напилення зернистий характер, що утворений сильно деформованими частинками. Покриття практично бездефектне, границі між створюючими його частинками до травлення майже нерозрізнені.

Покриття щільно прилягає до підложки з мінімальною кількістю дефектів на їх границі.

Товщина отриманих покриттів складає 150 – 800 мкм. Пористість – не більш 0,5 %. Адгезіонна міцність – 40 МПа. Мікротвердість покриттів (Нμ) – 7,0 ГПа.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ОТРИМАННЯ ВОДНЮ ЗАЛІЗО-ПАРОВИМ МЕТОДОМ ТА ТЕРМІЧНА ПЕРЕРОБКА ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕНТРОВАНОЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Випробування водневого реактора і випарника води на геліоустановці СГУ-7 з діаметром дзеркала 5 м.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВУ ТА ЕЛЕКТРІЧНУ(виконуються спільно з ІМФ НАНУ і НТУУ «КПІ»)

Дослідження емісійних властивостей композитів, що включають вуглецеві нанотрубки: при температурі катода 300-400 °С на електродах виникає напруга, яка досягає 2-3 В, а емісійний струм – 0,05-0,1 А/см2. Емісійний струм досягає максимального значення (близько 0,1 А/см2) при температурі катода 400 °С.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ НА БАЗІ ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ ПІДОГРІВУ ВОДИ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Двоконтурна схема теплового (а) і гібридного (б) сонячних колекторів на базі теплових труб: 1 – сонячний колектор; 2 – бойлер (125 л); 3 – контролер; 4 – насосна група; 5 – розширювальний бак; 6 – відбір гарячої води (душ, умивальник). Для гібридного колектору: 7 – контролер, що забезпечує контроль заряду/розряду батареї для роботи в електричної частині системи; 8 – акумуляторні батареї; 9 – інвентор; 10 – лінія споживання електричної потужності (насосна група, контролер, комп’ютер, світло та інш. Для теплового колектору: 7 – АЦП "Oven" МВА8; 8 – адаптер мережи; 9 – комп’ютер; 10 – температурні датчики.Вторая ячейка

 

ОПУБЛІКОВАНІ МОНОГРАФІЇ

 • Ю.В.Полежаев и Г.А.Фролов „Тепловое разрушение материалов” Под ред. академика НАН Украины В.В.Скорохода. Киев: Из-во Академперіодика, 2006. 354 с.
 • Исаев К.Б. Теплофизические характеристики материалов в широких диапазонах тем-ператур и скоростей нагрева. Киев: из-во “Куприянова”, 2008. 240 с.
 • Участь в енциклопедії: Пасічного В.В., Фролова Г.А. и Грудіной Т.В. Неорганическое материаловедение. – Т. 1, с. 745; т. 2, кн. 1, с. 7; т. 2, кн. 2, с. 831.

ДАНІ ПРО ПАТЕНТИ (ЗАРУБІЖНІ, ВІТЧИЗНЯНІ, КОРИСНІ МОДЕЛІ)

 • Диплом № 298 на відкриття від 15.12.05 р. Закономерность поглощения тепла при тепловом разрушении поверхности материала / Ю.В. Полежаев, Г.О. Фролов, В.В. Пасічний. - ІПМ НАН України, ІВТ РАН.
 • Australian New Innovation Patent Application No 2014100354 // Combined Photovoltaic Thermal Solar Collector / Yakov Elgart, Boris Rassamakin, Sergii Khairnasov, Michel Dusheiko, Andrii Rassamakin and Genadii Frolov. – 7 p.; 10.04.2014.
 • Патент на винахід № 108096 від 25.03.2015. Спосіб одержання жаростійкого сплаву на основі ніхрому. Скороход В.В., Солнцев В.П., Фролов Г.О., Солнцева Т.І., Потапов О.М., Тихий В.Г., Гусарова І.О., Литвиненко Ю.М.
 • Патент на винахід № 97118 Спосіб одержання високоентропійного сплаву. Литвиненко Ю.М., Перекос А.О., Залуцький В.П., Надутов В.М., Макаренко С.Ю., С22С 1/02, 29.10.2014, 25.02.2015, Бюл. № 4.
 • Пат. на користну модель 69499 Україна, G01N 19/02 (2006.01), G01N 3/56 (2006/01) Трибометр орбітальний малогабаритний [Текст] / Фролов Г.О., Колотило О.Д., Боровик В.Г., Алексєєв В.І., Гамуля Г.Д., Тихий В.Г., Шовкопляс Ю.А. Заявитель и патентообла-датель Ін-т проблем матеріалознавства НАН України. - № u 2011 13769; заявл. 23.11.11; опубл. 25.04.12 Бюл. № 8.
 • Пасичный В.В., Зенков В.С., Литвиненко Ю.М. Спосіб одержання водню метало-паровим методом // Патент на корисну модель № 73516 від 25.09.2012 р., Бюл. №18 , 2012.
 • Пат. на корисну модель 91891 Україна, B64G 1/58 (2006.01), B64C 1/38 (2006.01), B64C 3/38 (2006.01) Багатошарова теплозахисна система космічного апарата [Текст] / Потапов А.М., Шевцов Є.І, Тихий В.Г., Гусарова І.О., Скороход В.В., Фролов Г.О., Солнцев В.П. Власник: Державне підприємство «КБ «Південне» - № u 2013 13658; заявл. 25.11.13; опубл. 25.07.14 Бюл. № 14.
 • Патент на корисну модель України № 98424 від 27.04.2015. Бюл.№8. Литвиненко Ю. М., Пасічний В. В. , Зенков В. С., Фролов Г. О. Пристрій для одержання водню метало-паровим методом за допомогою концентрованого сонячного випромінювання.
 • Пасичный В.В., Зенков В.С., Литвиненко Ю.М. Пристрій для одержання водню метало-паровим методом за допомогою сонячного випромінювання. Патент на корисну модель № 74686 від 12.11.2012 р., Бюл. № 21, 2012.
 • Лободюк В.А., Литвиненко Ю.М. Спосіб отримання металу із дрібнозернистою структурою. C21D 1/00; C21D 1/78 (2006.01); C21D 6/00; Патент України 73235 (10.09.2012). Бюл. №17. 2012.
 • Литвиненко Ю.М., Лободюк В.А. Спосіб проведення процесу електролізу. Патент України 73234 (10.09.2012). С 25 С 7/00 Бюл. №17, 2012.
 • Олексенко І.В., Марковський Є.А. Гаврилюк В.П., Литвиненко Ю.М. Антифрикційний чавун, Патент України 72620 (27.08.2012). C22C 37/10 (2006.01). Бюл. №16. 2012.
 • Пат. 92390 України МПК H01F 1/00, H01F 1/053, H01F 1/057. Спосіб одержання постійного магніту із сплаву на основі Fe-Nd-B [Текст]/ Брехаря Г. П., Гуляєва Т. В., Харитонова О. А., Гуляєв В. І., Гнезділова В. О., Прибора Т. І., Литвиненко Ю. М.; Заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова національної академії наук України. – № u201403132; заявл. 28.03.14; опубл. 11.08.2014, Бюл.15.
 • Пат. 92109 України МПК C22F 1/16, C22 C 45/00. Спосіб одержання композиційного металічного матеріалу [Текст]/ Лободюк В. А., Литвиненко Ю. М.; Заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова національної академії наук України. – № u201403081; заявл. 26.03.14.; опубл. 25.07.2014, Бюл.14.
 • Пат. 90553 України МПК B 22F 3/23. Пристрій для проведення ремонтних робіт в умовах відкритого космічного простору [Текст]/ Литвиненко Ю. М., Лободюк В. А.; Заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова національної академії наук України. – № u201401348; заявл. 11.02.14.; опубл. 26.05.2014, Бюл.10.
 • Пат. 89337 України МПК F21V 7/00. Спосіб регулювання відбивної здатності поверхні сплаву з мартенситним перетворенням [Текст] / Лободюк В.А., Литвиненко Ю.М.; Заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова національної академії наук України. – № u201400279; заявл. 14.01.14.; опубл. 10.04.2014, Бюл.7.
 • Пат. 104983 України МПК C22C 45/00; C22C 38/56; Резистивний корозійностійкий аморфний сплав на основі заліза [Текст]/ Носенко В. К., Балан В. З., Koчкубей O. П., Руденко О. Ю., Нізамієв М. С., Падерно Д. Ю., Литвиненко Ю. М.; Заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова національної академії наук України. – № u201309773; заявл. 06.08.13.; опубл. 25.03.2014, Бюл. 6.
 • Пат. 104560 України МПК C22C 21/00, C22C 45/00. Високоміцний сплав на основі алюмінію [Текст]/ Носенко В. К., Міка T. М., Назаренко Г. O., Ткач В. І., Литвиненко Ю. М.; Заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова національної академії наук України. – № u201304187;заявл. 04.04.13.; опубл.10.02.2014, Бюл. 3.

ДАНІ ПРО ГРАНТИ ФФДУ, УНТЦ ТА ІН. (НАЗВА, ТЕРМІН ВИКОНАННЯ, КОШТИ)

 • УНТЦ №5275 Гібридний тепло-електричний сонячний колектор на базі теплових труб, керівник Г.О. Фролов, спільно з ДП «КБ «Південне», НТУУ «КПІ», Грузинським Технічним університетом, 2012-2013 рр.
 • CRDF №UKE2-7034-KV-11 Розробка фізичних принципів прямого фототермоемісійного перетворення концентрованої сонячної енергії в електричну за допомогою квантово-розмірних структур, керівник, зав. відділу ІМФ НАНУ М.М. Нищенко, State University of New York, Stony Brook, NY 11794-2100. Термін виконання 11.2011-11.2013.
 • FP7 № 607182 Cуперлегка теплозахисна система для космічного використання LIGHT-TPS, керівник від ІПМ НАНУ Г.О. Фролов, наша сума 40,473 грн. Співвиконавці: ДП «КБ «Південне», ІКД НАНУ-ДКАУ, ІЕW НАНУ, TECNALIA (Іспанія), CNR (Італія), ECM (Германія), DLR (Германія). Виконується за допомогою УНТЦ, проект Р626, Термін виконання 2014-2016.

Дані про сумарний індекс Хіршу наукових співробітників відділу

за останні 15 років (2000-2016 рр) з застосуванням даних Google Scholar та програми Perish:

 • 27 - LL Sartinska, S Barchikovski, N Wagenda. Laser induced modification of surface structures. 2007
 • 12 - GY Dautov, AN Timo-shevskii, BA Uryukov. Generation of Low-Temperature Plasma and Plasma Technolo-gies: Problems and Prospects. 2004
 • 11 - LL Sartinska, AA Frolov, AY Koval…. Transformation of fine-grained graphite-like boron nitride in-duced by concentrated light energy. 2008
 • 11 - AA Frolov, ER Andrievskaja, LM Lopato. The application of concentrated light radiation for development of technological methods of the high-temperature melting of oxide compounds. 2002
 • 9 - LL Sartinska. Catalyst-free synthesis of nanotubes and whiskers in an optical furnace and a gaseous model for their formation and growth. 2007
 • 8 - GA Frolov. The constant of thermal destruction and its role in the processes of heating and entrainment of mass of a material. 2004
 • 8 - БА Урюков, ГВ Ткаченко. Теоретическая модель сцепления пластичной частицы с основой при высокоскоростном соударении. 2009
 • 8 - ЮВ Полежаев, ГА Фролов. Тепловое разрушение материалов. 2006

2016 рік

РОЗРОБКА НОВИХ ПОРИСТИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЧИХ ПРОЦЕСІВ, ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ЕКРАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ І З ЕФЕКТОМ ПАM´ЯТІ ФОРМИ

Проведено ряд теплофізичних випробувань розроблених теплових труб з волокновими та «композиційними» капілярно-пористими структурами. Підтверджено експериментами, що теплові труби з композиційними структурами забезпечують істотні переваги при роботі таких труб в умовах протидії гравітаційних сил.

Досліджено процес консолідації волокон з ЕПФ з нікеліду титану. Показано, що традиційна технологія холодного пресування і спікання непридатна для виготовлення пористих матеріалів з ЕПФ внаслідок високого значення пружної післядія (25-50 %) з наступним повним руйнуванням пресовки при нагріванні в результаті зворотних термопружних перетворень. (акад. НАН України А.Г.Косторнов, А.А.Шаповал, В.М.Клименко).

РОЗРОБЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ПАРАМЕТРІВ МІНІАТЮРНИХ І ПЛОСКИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ З КОМПОЗИЦІЙНИМИ КАПІЛЯРНИМИ СТРУКТУРАМИ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ КОСМІЧНОГО ТА АВІАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Підтверджено експериментами, що у «важких» умовах функціонування ТТ, типових для космічного та авіаційного обладнання (проти дії сил гравітації; нагрівання ТТ – „зверху”) теплові труби з „композиційними” капілярними структурами у зазначе-них умовах здатні передавати значно більші теплові потоки (до 25 Вт), порівняно з металоволокновими капілярними структурами (до 15 Вт)(акад. НАН України А.Г.Косторнов, А.А.Шаповал)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ТРИБОСИНТЕЗУ В КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ НА МЕТАЛЕВІЙ І ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВАХ В ПРОЦЕСІ НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРТЯМ БЕЗ ЗМАЩУВАННЯ

Розроблений новий триботехнічний матеріалFe+10W+6CaF2 (склад та технологія отримання) призначений для роботи насухо на повітрі при швидкості ковзання 5–15 м/с, тиску 0,64–1,28 МПа у парі зі сталями 1Х18Н9Т, 65 Г і для роботи за температури 500 о С у парі зі сталлю 1Х18Н9Т при швидкості ковзання 0.5–2,0 м/с і тиску 0,8–3,3 МПа.

Розроблено дослідно-промислова технологія виготовлення двошарових метал-полімернаповнених пласких підшипників ковзання для оснащення форматорів-вулканізаторів автошин.(акад. НАН України А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, А.В.Ненахов).

РОЗРОБКА НОВИХ ПРОНИКНИХ ВОЛОКНОВО-ПОРОШКОВИХ, А ТАКОЖ ТРИБОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ ЗАЛІЗА, МІДІ ТА НІКЕЛЮ ДЛЯ РОБОТИ В ТЕПЛООБМІННИХ СИСТЕМАХ ТА ВУЗЛАХ ТЕРТЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

Створено і запропоновано нові емпіричні формули для інженерних розрахунків показників інтенсивності двофазного теплообміну (коефіцієнтів тепловіддачі) у умовах функціонування зон нагрівання теплових труб і термосифонів з ефективними композиційними капілярно-пористими структурами, розробленими в ІПМ.

Показано перспективність використання пористих волокнових матеріалів з ефектом пам´яті форми (ЕПФ) в якості демпферів механічних коливань. Досліджено деформаційні властивості матеріалу пористістю від 40 до 70 % з волокон сплаву з ЕПФ із нікеліду титану, спеченого в вакуумі при температурі 1050 оС. Випробування при кімнатній температурі, де матеріал проявляв властивість надпружності, показали повне відновлення форми при деформаціях до 6 і 13 % залежно від пористості. При цьому криві напруження-деформація мають значний гістерезис, що визначає рівень дисипації енергії і пов´язаний з мартенситними перетвореннями.

Розроблений новий самозмащувальний композиційний триботехнічний матеріал на основі міді СКАМ ІПМCu+(4–11)Ni+(3–1)P+(5–25)MoS2. Матеріал працездатний без схоплення спряжених поверхонь у глибокому вакуумі 2.10-5 мм. рт. с. у парі зі сталями типу 45, ШХ15, сталлю АІSІ 52100 при температурі +(25–20) оС і швидкості ковзання (0,2–2,0) м/свключно до тиску 22 МПа(f = 0,05- 0,10; I = 5 – 28 мкм/км). У порівнянні з прототипом коефіцієнт тертя робочої пари та інтенсивність зношування нового матеріалу відповідно в 1,2–1,4 та 1,2–2,0 разів менший. (акад. НАН України А.Г.Косторнов, В.М.Клименко,А.А.Шаповал, О.І.Фущич)

Координаційна діяльність

Проводилась співпраця зі студентами інженерно-хімічного факультету НТУУ «Київський політехнічний інститут». Старший науковий співробітник Інституту Шаповал А.А. керував переддипломною практикою студентів.

Обладнання

ОПТИЧНА ПІЧ "КРИСТАЛ-М" ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ МАТЕРІАЛІВ, ПЛАВКИ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДІВ, ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ ТА НАПЛАВКИ ПОКРИТТІВ

Оптична піч призначена для випробування матеріалів, дослідження фізико-хімічних процесів кристалізації тугоплавких керамічних матеріалів і розробки технологічних процесів (поверхнева обробка, наплавлення покриттів, осадження з парової фази) під впливом інтенсивних потоків світлового випромінювання.