18. Відділ реологічних та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів


Основні напрямки наукової діяльності

  • Дослідження закономірностей генезису і еволюції дисперсних структур під дією високих температур, механічних напруг, хімічно активних газів, розробка наукових основ технології і управління властивостями мікроелектронних металічних і неметалічних матеріалів.
  • Дослідження, розробка наукових основ створення дисперсно зміцнених матеріалів; дослідження процесів механічного легування і розробка на їх основі технологій багатокомпонентних композиційних матеріалів.
  • Проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі водневого матеріалознавства.
  • Теоретичні основи, створення нових та оптимізація існуючих методів одержання функціональних і конструкційних виробів методами обробки деформуванням.
  • Мікромеханіка необоротного деформування і руйнування порошкових та композиційних матеріалів.
  • Реологічні моделі гетерофазних матеріалів при складному термо-деформаційному впливі.
  • Комп"ютерне моделювання і оптимізація технологій компактування, спікання та обробки тиском порошкових матеріалів.

Найкращі результати

2017 рік

ІМПЛАНТАЦІЙНІ КАЛЬЦІЙФОСФАТНІ БІОРЕЗОРБЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КІСТКОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Методом дублювання структури полімерної матриці (температура спікання 850 °С) отримано високопористі зразки (пористість 86-89 %) біокераміки на основі біогенного гідроксиапатиту та високодисперсного діоксиду кремнію Aerosil® 200. Показано, що для отриманих зразків характерна проникна відкрито-пориста структура (відкрита пористість ~ 90 % від загальної) з розміром пор 500-1000 мкм та міцністю на стиск 0.3-0.4 МПа. На основі досліджень in vitro та адсорбційної активності на прикладі антибіотику Ceftriaxon показано перспективність отриманої високопористої біокераміки як імплантаційного матеріалу для заповнення дефектів кісткової тканини та носія ліків для прискорення реабілітації пацієнтів в післяопераційний період в ортопедії, травматології та стоматології. Таким чином, застосування методу дублювання структури полімерної матриці дозволяє отримати високопористу резорбційну біокераміку на основі біогенного гідроксиапатиту, яка може бути перспективною для комплексного лікування дефектів кісткової тканини в реконструктивній хірургії.

Основні виконавці: О.Є.Сич, О.М.Отиченко, Т.В.Томила, Я.І.Євич

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СТРУКТУРИ УДАРОСТІЙКИХ ГЕТЕРОФАЗНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА НАЯВНОСТІ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ДИСИПАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ПІД ДІЄЮ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Методами моделювання встановлено, що гасіння наслідків динамічної дії можливе в разі використання в протиударних конструкціях елементів композиційних матеріалів типу матриця - вкраплення. Наведений шлях протидії ударному навантаженню визначається ступенем зчеплення між ними. За умови, коли цей ступінь є помірним, розпушення такого матеріалу має місце не тільки під час розтягу, але й при стисненні. Його головною причиною є виникнення порожнини між матрицею та вкрапленням внаслідок відокремлення останнього, яке спричиняє додаткову дисипацію енергії. За рахунок вибору відповідних сполучень вмісту вкраплень, пористості матриці, а також характеру зчеплення на міжфазній межі, можливим виявляється підвищення ефективності захисних конструкцій на основі мікронеоднорідних матеріалів

Основні виконавці: чл.-кор. НАН України М.Б.Штерн, О.М.Михайлов, О.П.Майданюк

ДОСЛІДИТИ ЗАКОНОМІРНОСТІ УЩІЛЬНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГЕТЕРОФАЗНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ ПРИ РЕАКЦІЙНОМУ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МЕТАЛІЧНИХ СИСТЕМ; СТВОРИТИ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СПЕЧЕНІ МАТЕРІАЛИ З ПІДВИЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЇ, ЗНОСО- ТА ЖАРОСТІЙКОСТІ

В результаті введення процесу випромінювання в термокінетичну модель реакційної взаємодії встановлено домінуючу роль дисипації енергії при взаємодії в реакційній суміші. Теоретично обчислені температури, одержані в результаті комп’ютерного експерименту, співпали з експериментальними даними. Це дозволяє програмувати склад реакційної суміші, зовнішні параметри ініціювання реакційної взаємодії, що забезпечує термокінетичну траєкторію, яка призводить до активного ущільнення композицій з інертними добавками (оксиди, фториди та інші невзаємодіючі сполуки). Створені матеріали на основі ніхрому зміцнені наночастинками оксида ітрію з високою жаростійкістю та жароміцністю при 1200 °С. Такі матеріали можуть бути рекомендовані для використання у аерокосмічній промисловості.

Основні виконавці: В.П.Солнцев, Т.О.Солнцева, К.М.Петраш

2016 рік

ВИВЧИТИ СТРУКТУРНО – КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ НЕРІВНОВАЖНИХ ПРОЦЕСІВ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ, ЩО ІНІЦІЙОВАНІ ВНУТРІШНІМИ І ЗОВНІШНІМИ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ФАКТОРАМИ; РОЗРОБИТИ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ ЦИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК НА СТАДІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ТАК І ПРИ ЙОГО ЕКСПОЗИЦІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Експериментально досліджено кінетику реакційного спікання модельних композицій на основі нікелю та міді з оловом та алюмінієм. Встановлено методи управління усадкою при спіканні. Комп’ютерним експериментом підтверджено, що максимальна швидкість росту температури, а відповідно і швидкості реакцій синтезу, спостерігаються при синтезі сполук еквіатомного складу. Вперше на основі термокінетичного аналізу реакційної взаємодії в системах на основі нікелю розроблена технологія виготовлення зразків дисперсно зміцнених порошкових ніхромів та їх термореакційної пайки з метою використання в кромках гіперзвукового літака. Одержані великогабаритні вироби пройшли високотемпературні випробування на стенді при дії реактивного потоку зі швидкістю близькою до звукової.

Досліджено суттєво нерівноважні процеси ущільнення при спіканні композиційних матеріалів мідь-залізо-молібден. Добавки молібдену активують процеси ущільнення, змінюють тип мікроструктури і сповільнюють утворення твердих розчинів мідь-залізо при ТФС та РФС, що підвищує пластичність спечених композитів. Одержані композити рекомендовано використовувати в якості функціональних провідникових матеріалів в приладобудуванні.

Вивчено особливості взаємодії молібдену з розплавами на основі малоактивних металів (мідь, олово), які містять активний компонент (залізо). Вперше отримано експериментальні дані по розчинності молібдену в розплавах мідь-залізо і олово-залізо і кінетика росту шару інтерметаліду молібден-залізо. Істотна відмінність констант швидкості росту шарів інтерметаліду при однакових значеннях активності α-заліза пояснюється різними механізмами росту шару інтерметаліду в розплавах на основі міді і олова.

Основні виконавці: акад.НАН України В.В.Скороход, В. В. Панічкіна, Солнцев В.П., О.І.Гетьман, М.І.Філіппов, В.П.Тітов

КІНЕТИЧНІ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ ВОДНЮ З ГІДРИДО-УТВОРЮЮЧИМИ МЕТАЛАМИ ТА ІНТЕРМЕТАЛІДАМИ

Актуальність роботи пов’язана з тим, що властивості гідридів та сфера їх використання повністю залежать від кількості водню в них. Порівнюючи гідриди металів за можливостями їх практичного отримання та використання, увагу до себе привертають гідриди металів четвертої групи періодичної системи елементів, як матеріали з найбільш високою питомою щільністю атомів водню. Суть проблеми полягає в тому, що збільшення питомого вмісту водню в гідридах титану та цирконію може забезпечити зменшення матеріалоємності, значне підвищення якості одержаних матеріалів у процесах, що відбуваються із залученням гідридів, а також розширити сферу їх використання особливо у галузі захисту від радіаційного опромінення. Також актуальним є вивчення структурних та кінетичних закономірностей при деструктивному гідруванні інтерметалідів на основі цирконію або титану.

Наразі проведено огляд існуючих методів гідрування перехідних металів. На його основі розроблено конструкцію та створена вакуумна піч із кварцевим реактором для гідрування порошків титану та цирконію. Проведено аналіз технологічних чинників, які впливають на процес гідрування. Проведено попередні випробування. Досліджено швидкості взаємодії водню з інтерметалідами системи Zr – Cu.

Основні виконавці: акад. НАН України В.В.Скороход, І.А. Морозов, Р.О. Морозова

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ І ГІДРИДУ ТИТАНУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ВОДНЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

В роботі буде розроблена та впроваджена технологія отримання радіаційно-захисного композиційного матеріалу на основі гідриду титану, який володіє високими захисними властивостями від потоку нейтронів, а в якості зв´язуючого буде використано епоксидний полімер.

Проблема радіаційного захисту полягає в ослабленні потоків нейтронів і фотонів у речовині. Нейтрони ефективно сповільнюються ядрами легких елементів (особливо воднем), а фотонне випромінювання (гамма-кванти) ослаблюється ядрами важких елементів (наприклад, металів). Таким чином для створення ефективних матеріалів захисту необхідно використовувати хімічні елементи з різною атомною масою. Таким вимогам відповідають сполуки металів з воднем – гідриди металів. Епоксидні полімери займають особливе місце серед інших відомих типів зв´язуючих, які використовуються у виробництві високоміцних композитів. Це викликано цілим комплексом універсальних властивостей епоксидних полімерів, тому вони широко використовуються в атомній, аерокосмічній та інших галузях промисловості.

Наразі проведено аналіз існуючих полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) щодо їх використання для захисту від радіаційного опромінення. В якості зв´язуючого матеріалу обрано епоксидну смолу модифіковану К-153, яка володіє ннзькою в´язкістю, високою адгезією до різних матеріалів, має хорошу сумісність з широким колом наповнювачів та дозволяє отримувати матеріали з заданим комплексом експлуатаційних властивостей. Проведено попередні експерименти щодо введення порошку гідриду титану в склад смоли. Створено обладнання для подальших експериментів.

Основні виконавці: акад. НАН України В.В.Скороход, І.А. Морозов, Р.О. Морозова, О.М. Бякова, А.В. Власов, В.В. Трачевський

СИНТЕЗ СКЛАДНИХ ОКСИДНИХ ТА МЕТАЛО-ОКСИДНИХ ВОДЕНЬ ПРОНИКНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ КОМПОНЕНТІВ ТВЕРДООКСИДНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК

Етап 1: Аналіз існуючих методів синтезу матеріалів на основі BaZrO3, шляхів його можливої модифікації, вивчення процесів консолідації при спіканні.

Основною перевагою твердооксидних паливних комірок (ТОПК) з протон-провідним електролітом є високий ККД та можливість працювати при нижчих температурах у порівнянні з ТОПК з іон-провідним електролітом завдяки нижчій величині енергії активації протонної провідності та відсутності розчинення палива продуктами його окиснення. Умовою виникнення протонної провідності є наявність кисневих вакансій в кристалічній ґратці перовскіту.

Встановлено, що в якості електроліту та основи аноду, зазвичай, використовують матеріали на основі перовскітів BaZrO3 або BaCeO3 з добавками оксидів Zr, Nb, Ti, Ta, Y, які забезпечують хімічну стабільність в СО2 і Н2О, та добавки 10-20 мол.% оксидів рідкоземельних елементів, які збільшують протонну провідність.

Встановлено, що серед відомих методів синтезу перовскітів для ТОПК найбільшого поширення здобув метод твердофазного синтезу, незважаючи на його недоліки. Використання нанодисперсних порошків на відміну від грубодисперсних забезпечує отримання електроліту або аноду ТОПК з покращеними властивостями.

На основі результатів літературного пошуку проводиться відпрацювання режимів твердофазного синтезу багатокомпонентних оксидних і метало-оксидних систем з метою одержання якомога активніших порошків на основі перовскіту BaZrYCeO3. Буде проведено оптимізацію параметрів спікання зразків і дослідження щільних зразків на проникність водню.

КОНТАКТОУТВОРЕННЯ, УЩІЛЬНЕННЯ, ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕФЕКТІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ, СПІКАННЯ ТА ОБРОБКИ ТИСКОМ ПОРИСТИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА КОМП´ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Проект націлений на створення теоретичних засад та методів моделювання процесів отримання матеріалів на основі дисперсних складових, на різних масштабних рівнях − в діапазоні розмірів від однієї частинки порошку до виробу в цілому. Методом мультимасштабного моделювання розглянуто процес спікання керамічних матеріалів за умови одночасного вільного осаджування. Встановлено, що за таких умов механізми масопереносу при заліковуванні великих і малих пор відрізняються: великі пори в значній мірі заповнюються ковзанням зерен, в той час як для малих пор головним механізмом є дифузія. Зокрема, для великих пор майже 80% масопереносу є результатом ковзання зерен. При цьому, деформування матеріалу навколо великих пор, викликане ковзанням зерен, є близьким до лінійно-в´язкого, тобто пори стискаються в напрямку прикладання сили. Ситуація інша для малих пор: оскільки для них головним механізмом є дифузія вони стискаються передусім в напрямку перпендикулярному до напрямку навантаження. При цьому із зменшенням пористості внесок дифузійного масопереносу збільшується. Результати проекту можуть бути використані при виготовленні конструкційних та функціональних порошкових матеріалів для створення фільтрів, елементів паливних комірок, а також матеріалів біомедичного призначення.

Основні виконавці: Чл.-кор. НАН України М.Б. Штерн, О.В. Михайлов, А.Л. Максименко, А.В. Кузьмов, О.Г. Кіркова, О.П. Майданюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СТРУКТУРИ УДАРОСТІЙКИХ ГЕТЕРОФАЗНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА НАЯВНОСТІ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ДИСИПАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ПІД ДІЄЮ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Методами механіки стисливого континууму проаналізовано реакцію високопористих матеріалів на динамічне навантаження. Зокрема, вивчено можливість виникнення та розповсюдження ударних хвиль за різних умов деформування. Встановлено, що на відміну від пластичного деформування компактних матеріалів, що пластично деформуються, деформування пористих маиеріалів може супроводжуватися виникненням та розповсюдженням ударних хвиль. Цей феномен притаманний схемам, де нормальна до напряму удару компонента вектору переміщення є обмеженою. На відміну від таких схем вільне осаджування високопористих тіл може супроводжуєтися розповсюдженням ударних хвиль. Втім, наведений феномен характерний лише для матеріалів, які мають високу початкову пористість. За умов продовження їх вільного осаджування спостерігається поступове гасіння ударної хвилі.

Основні виконавці: Чл.-кор. НАН України М.Б. Штерн, О.В. Михайлов, А.В. Кузьмов, О.Г. Кіркова, О.П. Майданюк, Є.В. Картузов

Виконання господарських договорів та контрактів

РОЗРОБКА І ВИГОТОВЛЕННЯ ЖАРОСТІЙКИХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ЖАРОМІЦНИХ ПОРОШКОВИХ СПЛАВІВ (РОБОЧІ ТЕМПЕРАТУРИ 1200ºС)

Розроблено жаростійкі дисперсно-зміцнені сплави на основі ніхрому для роботи при циклічній дії температури до 1200 0С в повітряній атмосфері та технологія їх реакційного спікання. Досліджено закономірності процесу вальцювання порошкового ніхромового сплаву. Розроблено технологію лютування спечених порошкових сплавів на основі ніхрому. Всі розроблені технологіїї були використані при виготовленні макету кромки повітрозабірника для надзвукового літака.

Основні виконавці: акад. НАН України В.В.Скороход, В.П. Солнцев, К.М. Петраш, Т.О. Солнцева, Д.А. Антоненко, Т.I. Подоляко, В.А.Назаренко, М.А.Васильківська

Опубліковані тези

1. Солнцев В.П. Особенности термомеханической обработки дисперсноупрочненных нихромов и их свойства / Солнцев В.П., Скороход В.В., Назаренко В.А., Петраш К.Н., Бродниковский Н.П., Луговской Ю.Ф., Солнцева Т.А// Международные Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механический свойства современных конструкционных материалов», Москва, 2016. - С. 119. (0,25)

2. Solntsev V.P. Current trends in creating a new generation of heat-resistant metal powder materials for thermal protection of reusable space / V.P. Solntsev; V.V. Skorokhod; G.A. Frolov; K.N.Petrash; T.A. Solntseva; A.M. Potapov; I.A. Gusarova // Advanced composite materials: production, testing, applications | EMRS, Warsaw, 2016. - ZU, p.47. (0,5)

3. Отыченко О. Н. (від. 18) Влияние низкотемпературного термолиза в углеводородной среде на резорбционные свойства композитной системы на основе биогенного гидроксиапатита, легированного магнитными добавками // 3я Междунар. научн.-практ. конф. студентов и молодых ученых «Наука и медицына: современный взгляд молодежи». г. Алматы, Казахстан, 21-22 апр. 2016 г. – г. Алматы, Казахстан, 2016. – С. 459-460. – (1)

4. Отиченко О. М. (від. 18), Бабутіна Т. Є. (від. 31), Будиліна О. М. (від. 31), Перекос А. О. (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), Проценко Л. С. (від. 31) Дослідження впливу термолізу у вуглеводневому середовищі на фазовий склад композитної системи на основі біогенного гідроксиапатиту, легованого магнетитом // Наук.-практ. конф. біомедичних інженерів і технологів України «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров´я». м. Київ, Україна, 21-22 квіт. 2016 р. – м. Київ, Україна, 2016. - С. 75-76. – (0.5)

5. Otychenko O. (від. 18), Parkhomey A. (від. 18), Babutina T. (від. 31), Uvarova I. (від. 31) Influence of technological conditions on the physical and chemical properties of biogenic hydroxyapatite dopped with ferromagnetic additives // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні», присвячена 30-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, семінар «Наноструктуровані біосумісні / біоактивні матеріали» (FP7-PEOPLE-2013-IRSES-GA-2013-612484). м. Київ, Україна, 17–18 трав. 2016 р. – м. Київ, Україна, 2016. – С. 178. – (0.5)

6. Отыченко О.Н. (від. 18) Устойчивость легированного магнитными добавками материала медицинского назначения на основе биогенного гидроксиапатита в эксперименте in vitro // 70я научн. конф. студентов-медиков с межднародным участием «Актуальные проблемы современной медицинской науки». г. Самарканд, Узбекистан, 27 мая 2016 г. – г. Самарканд, Узбекистан, 2016. - С. 307-308. – (1)

7. Parkhomey O. R. (від. 18), Pinchuk N. D. (від. 18), Sych O. E. (від. 18) In vitro solubility of bioactive glass-ceramics // Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали». м. Львів, Україна, 24-27 серп. 2016 р. – м. Львів, Україна, 2016. - P. 616. – (1)

8. Otychenko O. M. (від. 18), Parkhomey O. R. (від. 18), Kuda O. A. (від. 18), Babutina T. E. (від. 31), Uvarova I. V. (від. 31) Physicochemical properties of structured bioceramic materials doped with nanomagnetite // Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали». м. Львів, Україна, 24-27 серп. 2016 р. – м. Львів, Україна, 2016. - P. 492. – (0.5)

9. Parkhomey O. R. (від. 18), Pinchuk N. D. (від. 18), Sych O. E. (від. 18) Starting material particle size effects on in vitro properties of biogenic hydroxyapatite/glass composites // E-MRS 2016 Fall Meeting. Warsaw, Poland, Sep. 19-22 2016. – Warsaw, Poland, 2016. – Symposium ZU. - P. 31. – (1)

10. Sych O. (від. 18), Iatsenko A. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"), Tovstonoh H. (від. 18), Tomila T. (від. 48), Yevych Ya. (від. 8) Effect of fluorine addition on the structure and properties of highly porous glass-ceramics for biomedical application // E-MRS 2016 Fall Meeting. Warsaw, Poland, Sep. 19-22 2016. – Warsaw, Poland, 2016. – Symposium ZU. - P. 86. – (0.33)

11. O. Otychenko (від. 18), T. Babutina (від. 31), O. Ivashchenko (Adam Mickiewicz University in Poznan), O. Budylina (від. 31), L. Protsenko(від. 31), E. Shmeliova (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"), I. Uvarova (від. 31) Influence of termolysis in nitrogen-containing medium on the composition of biogenic hydroxyapatite doped with magnetite // E-MRS 2016 Fall Meeting. Warsaw, Poland, Sep. 19-22 2016. – Warsaw, Poland, 2016. – Symposium ZU. - P. 87. – (0.5)

12. Томила Т. В. (від. 48), Сыч Е. Е. (від. 18), Яценко А. П. (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"), Товстоног А. Б. (від. 18) Влияние структурных образований на биологическую активность высокопористых силикофосфатных композиционных материалов // V Международная научная конференция "Наноструктурные материалы - 2016: Беларусь-Россия-Украина" НАНО-2016. г. Минск, Беларусь 22-25 нояб. 2016 г. – г. Минск, Беларусь, 2016. - C. 236-239. – (0.5)

13. Tovstonoh H. (від. 18), Panchenko L. (ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України), Sych O. (від. 18) Bioceramics based on nanostructured biogenic hydroxyapatite prepared by microwave sintering as scaffolds for cultivation of human stem cells // V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» НАНСИС – 2016. м. Київ, Україна, 1-2 груд. 2016 р. – м. Київ, Україна, 2016. – C. 137. – (1)

14. Отиченко О.М. (від. 18), Бабутіна Т.Є. (від. 31), Пархомей О.Р. (від. 18), Проценко Л.С. (від. 31), Будиліна О.М. (від. 31), Уварова І.В. (від. 31) Особливості адсорбції препаратів різної молекулярної маси біогенним гідроксиапатитом, легованим наномагнетитом // V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» НАНСИС – 2016. м. Київ, Україна, 1-2 груд. 2016 р. – м. Київ, Україна, 2016. – C. 134. – (0.5)

15. Безымянный Ю.Г. (від. 57), Козирацкий Е.А. (від. 57), Комаров К.А. (від. 57), Куда А.А. (від. 18), Отыченко О.Н. (від. 18), Товстоног А.Б. (від. 18), Сыч Е.Е. (від. 18) Особенности и результаты определения динамических характеристик упругости материалов медицинского назначения на основе биогенного гидроксиапатита // III Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». м. Харків, Україна, 8-9 груд. 2016 р. – м. Харків, Україна, 2016. – С. ХХ. – (0.5)

Cписок співробітників підрозділу, які захистили кандидатські та докторські дисертації у 2016 р.:

  • Гетьман О.І. - д.т.н.,шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
  • Бездорожев О.В. - к.т.н.,шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.

Співробітники

Штерн М.Б.
чл.-кор., д.т.н.
Гетьман О.І.
ст.н.сп., д.т.н.
Демидик О.М.
ст.н.сп., к.т.н.
Максименко А.Л.
ст.н.сп., д.ф.-м.н.
Михайлов О.В.
ст.н.сп., д.т.н.