ТЕРМОДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ВИЩИХ ГЕРМАНІДІВ ГОЛЬМІЮ HoGe3-x І HoGe2-y

Л.В.Гончарук,
 
В.Р.Сидорко,
 
І.М.Обушенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1040

Анотація

Методом вимірювання електрорушійних сил гальванічних елементів визначено енергію Гіббса, ентальпію та ентропію утворення германідів гольмію HoGe3-x (HoGe2,7) і HoGe2-y (HoGe1,8) з твердих компонентів в температурному інтервалі 770 - 965 K. Встановлено, що ентальпія утворення вищого германіду гольмію добре узгоджується з величиною ΔfH0 (HoGe2,7), розрахованою зі значення граничної ентальпії змішування гольмію в рідкому германії за умови, що величина для твердих сплавів в області [HoGe2,7 + Ge] залишається такою ж, як і для рідких сплавів.


ГЕРМАНІЙ, ГОЛЬМІЙ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ УТВОРЕННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ