Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Si–Sc З НЕВЕЛИКИМИ ДОБАВКАМИ ЦИРКОНІЮ І МАРГАНЦЮ У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ Nacl

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
М.О.Красовський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1042

Анотація

Методами кількісної оже-електронної спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії, енергодисперсійного рентгеноспектрального аналізу, атомно-абсорбційної спектроскопії та методу потенціодинамічних анодних поляризаційних кривих вивчено електрохімічне окиснення у 3%-ному розчині NaCl сплавів системи α - Al–Mg2Si–Sc з невеликими добавками цирконію та марганцю. Встановлено дві області потенціалів аноду (від стаціонарних до – 0,71 В та більше) і, відповідно, два етапи корозії: утворення на поверхні зразків твердих фаз α-Al2O3, SiO2 і кремнію у захисній плівці та перехід у розчин Mg2+ - та SiO32- - іонів - на першому етапі поляризації; утворення у плівці, додатково до наведених вище твердих фаз, фази MgSi - на другому етапі більш високої поляризації. Встановлено, що на другому (основному) етапі корозії цирконій та марганець виступають катодними ділянками і суттєво уповільнюють корозію сплавів (особливо у місцях скупчення Zr та Mn).


АЛЮМІНІЙ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ, МАНГАН, ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ, СИЛІЦІЙ, СКАНДІЙ, СПЛАВ, ЦИРКОНІЙ