Конференції

ШВИДКОЗАКРИСТАЛІЗОВАНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
II. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

О.В.Крайников,
 
О.Д.Нейков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1086

Анотація

За результатами випробувань на розтягування у широкому інтервалі температур проведено порівняльний аналіз характеристик міцності та пластичності швидкозакристалізованих сплавів на основі алюмінію, призначених для роботи за підвищених температур. Розглянуто властивості сплавів таких систем: Al–Fe–Ce, Al–Fe–Cr–(TM), Al–Cr–Zr(Mn), Al–Fe–V(Mo)–Si. Досліджено вплив вмісту легуючих елементів, а також технології швидкої кристалізації. Найліпші зразки напівфабрикатів мають міцність при кімнатній температурі на рівні 550–600 МПа, а при 300 °С - не менш ніж 200–250 МПа. Показано, що міцність за температур 20 та 300 °С сплавів системи Al–Fe–Cr–(TM), котрі містять значну об’ємну частку квазікристалів, приблизно на 100 МПа вище, а відносне подовження - у 2–3 рази нижче, ніж відповідні характеристики інших матеріалів.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІДНІ ФАЗИ, ЛЕГУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ, МІЦНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ШВИДКОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ