Конференції

ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Cr2O2–Al2O3(ZrO2)В УМОВАХ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО НАГРІВУ

 
В.В.Панічкіна,
 
Л.М.Парицька,
   
В.В.Скороход,
 
Ю.В.Биков,
 
А.Г.Єремеев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1165

Анотація

Досліджено взаємну дифузію й еволюцію мікроструктури дифузійних зон в дифузійній парі оксидів Cr2O2–Al2O3 (5% (об.) ZrO2) в умовах надвисокочастотного (24 ГГц) нагрівання при 1600–1800 ºС. Результати зіставлено з даними, отриманими за тих самих режимів в умовах традиційного нагрівання. Використано метод мікрорентгеноспектрального аналізу складу дифузійних зон і метод мікроскопічного аналізу для вивчення мікроструктури. Виявлено різний характер концентраційного розподілу хрому в Al2O3 для умов традиційного і надвисокочастотного нагрівів, що пов’язано із збільшенням вкладу дифузії уздовж границь зерен при формуванні дифузійних зон в умовах надвисокочастотного нагріву. Розраховано коефіцієнти об’ємної дифузії та середні значення дифузійної проникності границь зерен різних орієнтацій. Встановлено, що розміри зерен у дифузійній зоні на боці Al2O3 після надвисокочастотного нагрівання менші, ніж після традиційного. Показано, що при традиційному нагріванні ріст зерен відбувається шляхом рекристалізації, а при надвисокочастотному на рекристалізаційне зростання зерен накладається процес полігонізації. Полігонізація зумовлена генеруванням дислокацій під дією термічних напружень, які виникають внаслідок неоднорідного розподілу температури в зоні зі змінною концентрацією компонентів. Отримані коефіцієнти об’ємної та граничної дифузії хрому будуть використані для прогнозування кінетики різних процесів за участю дифузійного перенесення маси в оксидах Al2O3, Zr2O3 та їх сумішах.


AL2O3, CR2O3, ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ, ДИФУЗІЙНА ПАРА, КОЕФIЦІЄНТИ ОБ’ЄМНОЇ ТА ГРАНИЧНОЇ ДИФУЗІЇ, МІКРОСТРУКТУРА, НАДВИСОКОЧАСТОТНЕ НАГРІВАННЯ