Конференції

ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТОК СРІБЛА І ЇХ ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ Ag–O

Ю.А.Курапов,
 
Л.А.Крушинська,
 
С.Е.Литвин,
 
С.М.Романенко,
 
Я.А.Стельмах,
 
В.Я.Марків
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1208

Анотація

Розглянуто структуру пористих конденсатів Ag + NaCl, отриманих електронно-променевим випаровуванням і конденсацією у вакуумі, досліджено їх фазовий та хімічний склад, розмір наночастинок Ag. Показано високу адсорбційну здатність наночастинок Ag до кисню повітря у пористій сольовій матриці. Кінетику зміни маси пористих конденсатів NaCl і Ag + NaCl при нагріванні (до 650 °C) та охолодженні на повітрі вивчено методом термогравіметричного аналізу. Результати розглянуто з погляду фізичної та хімічної адсорбції. Отримано стабільні колоїдні системи з наночастинками срібла. Для визначення розмірів наночастинок у водних розчинах з поверхнево-активною речовиною використано фотон-кореляційну спектроскопію.


АДСОРБЦІЯ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, КИСЕНЬ, НАНОЧАСТИНКА, СРІБЛО