ВІДНОСНА ГУСТИНА ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ AlN ІЗ ДОБАВКАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ ШИХТИ І ТЕМПЕРАТУРИ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ

 
А.І.Дерій,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1227

Анотація

Досліджено вплив добавок (TiO2, TiH2, TiN та TiC до 4% (об.)), а також температури ізотермічної витримки на діелектричні характеристики гарячепресованої кераміки AlN в широкому діапазоні частот. Встановлено, що добавки оксиду титану параболічним чином впливають на експлуатаційні властивості кераміки AlN–TiO2: оптимальні значення пористості (0,1%), діелектричної проникності (9,7) та тангенса кута діелектричних втрат (1,3 ∙ 10-3) досягаються при концентраціях TiO2 від 0,5 до 2% (об.). Добавки TiН2 сприяють формуванню металоподібних плівок, орієнтованих переважно вздовж напрямку пресування. Показано, що відхилення температури спікання від оптимальної призводить до збільшення втрат на електропровідність внаслідок формування структур із більшою кількістю дефектів та провідних фаз. Продемонстровано приклад застосування широкосмугової (103–107 Гц) діелектричної спектроскопії для моніторингу мікроструктури композиту: з частоти дисперсії міграційної поляризації отримано інформацію про ефективну товщину провідного каналу, а нахил σ(ω) дозволив вирізнити “ґратковий” і “стрибковий” відгуки.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ДЕФЕКТИ, ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ ВІДГУК, НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ПОЛЯРИЗАЦІЯ