Конференції

ОТРИМАННЯ Ti3SiC2 ВІЛЬНИМ СПІКАННЯМ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ

Маоцюань Сює,
 
Хуа Тан,
 
Чаншєн Лі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1246

Анотація

Потрійну сполуку Ti3SiC2 отримано вільним спіканням суміші порошків 3Ti/1.2Si/2C, 3Ti/1.2Si/2C/0.1Sn i 3Ti/1.2Si/2C/0.1Al з попереднім магнітним перемішуванням розплаву металів. Сполуку Ti3SiC2 синтезовано при температурі 1400 °C протягом 30 хв. Добавка відповідної кількості Al інтенсифікувала утворення Ti3SiC2. Передбачалось, що синтез Ti3SiC2 із 3Ti/1.2Si/2C/0.1Al протікає по механізму взаємодії між проміжними інтерметалічними сполуками Ti–Al, Ti–Si, а також іншими компонентами вихідного порошку. Встановлено, що рідкофазна взаємодія Ti–Al i Ti–Si при високих температурах сприяє синтезу Ti3SiC2.


TI3SIC2, ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, ВІЛЬНЕ СПІКАННЯ, МЕХАНІЗМ СИНТЕЗУ, РІДКОФАЗНА РЕАКЦІЯ