Конференції

СТРУКТУРА ЕВТЕКТИКИ У СИСТЕМІ LaB6–ScB2

Г.П.Кисла,
 
П.І.Лобода,
 
Л.Гешматі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1258

Анотація

Синтезовано сплави системи LaB6–ScB2 в установках електронно-променевої та індукційної безтигельної зонної плавки у середовищі чистого гелію. Методами металографічного та рентгенівського аналізів встановлено, що сплави з вмістом 50% (мас.), 56% (об.), 78% (мол.) ScB2 утворюють евтектику, колонії якої кристалізуються у вигляді кубічного бікристалу гексабориду лантану і пластин дибориду скандію. Під час кристалізації пластини розділяються на стрижні під впливом додекабориду скандію ScB12, що утворюється в результаті випаровування дибориду.


ГЕКСАБОРИД ЛАНТАНУ, ДИБОРИД СКАНДІЮ, ЕВТЕКТИКА, СПРЯМОВАНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ