Lateral propagation of intermetallic phases in coarse- and nano-grained Cu/Sn diffusion couples

Ю.С.Кагановський,
 
Л.М.Парицька,
 
В.В.Богданов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1313

Анотація

Кінетику латерального поширення фаз Cu6Sn5 і Cu3Sn у нанодисперсних тонкоплівкових та крупнокристалічних масивних дифузійних парах Cu–Sn досліджено в інтервалі температур 160–180 °С методами оптичної, атомної силової та скануючої мікроскопії, а також методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії. Щоб запобігти дифузії вздовж поверхні і виокремити внесок дифузії вздовж границь у кінетику поширення фаз у нанодисперсних структурах, на поверхню тонкоплівкових пар наносили тонкий шар вуглецю. Встановлено, що швидкість латерального поширення фаз Cu6Sn5 та Cu3Sn у тонкоплівкових парах перевищують у декілька разів швидкість просування фаз вздовж поверхні масивних крупнокристалічних пар. Кінетика латерального поширення фаз у зразках обох типів підпорядкована параболічному закону. Швидкість просування фаз у тонкоплівкових парах не залежить від товщини плівок (в інтервалі її значень 40–200 нм), але суттєво залежить від розміру зерна та структури границь. При латеральному поширенні фаз виявлено режими А та В реакційної дифузії вздовж границь. Кінетику поширення фаз, прискорену зернограничною реакційною дифузією, проаналізовано теоретично. За результатами аналізу розраховано швидкість росту, а також коефіцієнти зернограничної й поверхневої реакційної дифузії.


ІНТЕРМЕТАЛІЧНІ ФАЗИ, КОЕФІЦІЄНТИ ПОВЕРХНЕВОЇ ТА ГРАНИЧНОЇ РЕАКЦІЙНОЇ ДИФУЗІЇ, КРУПНОКРИСТАЛІЧНІ МАСИВНІ ПОЛІКРИСТАЛИ, ЛАТЕРАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ ФАЗ, НАНОДИСПЕРСНІ ТОНКІ ПЛІВКИ CU–SN, РЕАКЦІЙНА ПОВЕРХНЕВА ТА ГРАНИЧНА ДИФУЗІЯ