Конференції

ОБ’ЄМНІ ЗМІНИ І ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМУ СПІКАННІ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ Ti-TiAl3

Г.А.Прібитков,
 
І.А.Андреєва,
 
В.В.Коржова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1320

Анотація

Досліджено об’ємні зміни, еволюцію мікроструктури та фазового складу при твердофазному спіканні пресовок із порошкових сумішей титану й інтерметаліду TiAl3. На основі результатів металографії, рентгенофазового та мікрорентгеноспектрального аналізів обґрунтовано послідовність структурних перетворень у процесі ізотермічної витримки при спіканні. Потужний об’ємний ріст зразків при спіканні сумішей із великим вмістом порошкового інтерметаліду TiAl3 пояснено виникненням пор на місці дисоційованих частинок інтерметаліду та ефектом взаємного розсовування збільшуваних частинок моноалюмініду титану.


ОБ’ЄМНИЙ РІСТ, ПОРОШКОВИЙ ІНТЕРМЕТАЛІД, ПОРОШКОВИЙ ТИТАН, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТВЕРДОФАЗНЕ СПІКАННЯ