Конференції

СКЛАДНА РОМБІЧНА ФАЗА В СИСТЕМІ Al–Cr–Fe

Д.В.Павлючков,
 
Б.Пжепюжіньський,
 
Б.Грушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1324

Анотація

Досліджено структуру сплавів потрійної системи Al–Cr–Fe в області складів, що раніше були асоційовані із протяжною областю існування обмежених твердих розчинів заліза у бінарній фазі Al4Cr (μ) гексагональної структури, вміст заліза в якій сягає майже 12% (ат.). Методами скануючої електронної мікроскопії та рентгенівської порошкової дифракції встановлено, що розчинність Fe у μ-фазі значно нижча. Сплави складів Al76Cr19Fe5, Al76Cr16Fe8 і Al75Cr16Fe9, відпалені при 1000 °С, мають складну базецентровану ромбічну струкурою із параметрами a ≈ 3,27 нм, b ≈ 1,24 нм та c ≈ 2,34 нм.


ЕЛЕКТРОННА ДИФРАКЦІЯ, МЕТАЛІДИ, СКАНУЮЧА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ