Конференції

ВПЛИВ ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ НА ЇХ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

В.Ю.Олікер,
 
Т.Я.Грідасова,
 
А.А.Притуляк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1328

Анотація

Виходячи з експериментальних даних, отриманих при дослідженні покриттів ZrO2 + 7% Y2O3, запропоновано феноменологічну модель залежності теплопровідності пористого покриття від розміру пор. Структурні відмінності в покриттях, напилених плазмовим методом, були забезпечені використанням порошків із різними властивостями. Запропоновано поняття “критичний розмір пор за заданої пористості”, що відповідає максимальному розміру пор, при якому теплопровідність починає залежати не лише від загальної пористості, але й від розміру пор. Це має особливо важливе значення для матеріалів із субмікронними та нанорозмірними структурними складовими. Оскільки довжина вільного пробігу фононів при розсіянні на порах залежить від відстані між ними, запропоновано поняття “критична відстань між порами”, котре відповідає максимальній відстані, при перевищенні якої теплопровідність починає залежати лише від інтегральної пористості матеріалу.


ПОРИ, СТРУКТУРА, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ТЕРМОБАР'ЄРНІ ПОКРИТТЯ