Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РІВНОВАЖНИХ СКЛАДІВ ПАРОГАЗОВИХ ФАЗ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОТРИМАННІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА І КОБАЛЬТУ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ З КРАПКОВИХ ДЖЕРЕЛ
II. РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СУМІШАХ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ

С.П.Гордієнко,
 
С.Г.Напара-Волгіна,
 
В.А.Маслюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1351

Анотація

Проведено теромодинамічні розрахунки хімічної рівноваги в системі Co–Cr–Ni–Mo з різним вмістом хрому (10, 20, 30%), що використовується для одержання сплавів методом дифузійного насичення з крапкових джерел крізь хлоридну фазу при тиску 0,1 МПа і температурах 500–1500 К. Транспорт елементів системи здійснюється молекулами нижчих хлоридів, що беруть участь у циклічних реакціях. Гранична концентрація хрому, вище якої зміни не спостерігаються ні в газовій, ні в конденсованих фазах, складає 20%. Експериментально встановлено, що в реальних нерівноважних умовах одержання порошків кобальтових сплавів із вмістом хрому більше 20% відбувається інтенсивна дифузія хрому в кобальтову основу, яка супроводжується утворенням порошків гомогенних сплавів.


ГАЗ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, РІВНОВАГА, СКЛАД, СПЛАВ, СПОЛУЧЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЦИКЛІЧНА РЕАКЦІЯ