Конференції

КІНЕТИКА РЕАКЦІЙНОГО РОЗТІКАННЯ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ В МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМАХ З РІЗНИМ ХАРАКТЕРОМ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ

Н.Д.Лесник
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1368

Анотація

Узагальнено результати вивчення кінетичних закономірностей, які властиві початковим стадіям процесу розтікання в бінарних металевих системах, включно з системами з утворенням проміжних фаз та перенесенням маси через міжфазну границю. За допомогою методики перетікання краплі на підведену зверху підкладку вивчено вплив, що його справляють на швидкість розтікання температура, маса краплі, взаємне насичення розплаву та твердої підкладки в бінарних системах міді й олова з металами триади заліза, а також олова зі станідами Ni3Sn та Ni3Sn2. 3 метою опису процесу розтікання використано ступеневу залежність величини переміщення границі трьох фаз та експоненційну залежність різниці косинусів квазірівноважного та динамічного кутів від часу. Такий підхід дає можливість задовільно описати процес розтікання в умовах нерівноважності на початкових стадіях розтікання та встановити його режими. Характер міжфазної взаємодії відбиває фазові рівноваги в системах за участю олова, які вивчалися.


БІНАРНІ МЕТАЛЕВІ СИСТЕМИ, КІНЕТИКА РОЗТІКАННЯ, МЕТАЛИ ТРІАДИ ЗАЛІЗА, МІДЬ, ОЛОВО, ПОЧАТКОВІ СТАДІЇ, ПРОМІЖНІ ФАЗИ