ВПЛИВ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВЗАЄМОДIЮ МIЖ ПРОДУКТАМИ ДЕСТРУКТИВНОГО ГIДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛIДIВ

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1379

Анотація

Досліджено термодинамічну можливість реакцій взаємодії продуктів деструктивного гідрування інтерметалідів LaNi5, TiFe, Ti2Ni, TiNi, Ti2Cu, TiCu, Ti3Al, TiAl, Mg2Ni, Mg2Cu, ZrMn2,8 між собою та з газами (азотом, аміаком, метаном, водяною парою, двооксидом і оксидом вуглецю). Встановлено, що рекомбінацію інтерметалідів з гідридних фаз та металів термодинамічно дозволено в діапазоні температур, прийнятному для оборотного акумулювання водню. Мінімальна температура рекомбінації інтерметалідів у водневому середовищі прямо пропорційна вмісту титану в інтерметаліді та в продуктах деструктивного гідрування. Реалізовано реакцію рекомбінації складу Ti3Al у водні тиском 1,0 МПа за температури 1073 К з продуктів його деструктивного гідрування. Доведено термодинамічну можливість трансформації взаємодіючих між собою продуктів деструктивного гідрування інтерметалідів на основі титану у невзаємодіючі шляхом заміни включень гідриду титану на його нітрид, карбід або оксид при взаємодії, відповідно, з азотом або аміаком, з метаном або вуглецем, з CO2, CO або H2O. Відпалом продуктів деструктивного гідрування Ti3Al (TiHx–Ti3Al–TiAl2–TiAl) в азоті тиском 2,0 МПа за температури 1073 К одержано термічно стійкий композит TiH2–TiN–Ti3Al–TiAl.


РЕКОМБІНАЦІЯ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ У ВОДНІ, ТЕРМІЧНО СТІЙКИЙ НАНОКОМПОЗИТ