Конференції

РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ НАНОЧАСТИНОК СИСТЕМИ Fe–O В ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРУ Fe3O4

Б.А.Мовчан,
 
Ю.А.Курапов,
 
Г.Г.Дидикін,
 
С.Г.Литвин,
 
С.М.Романенко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1389

Анотація

Досліджено структуру пористих конденсатів Fe3O4 + NaCl, фазовий, хімічний склад і розмір наночастинок Fe3O4, отриманих з використанням електронно-променевого випарування і конденсації у вакуумі. Показано високу адсорбційну здатність наночастинок Fe3O4 пористої сольової матриці до кисню повітря. Причиною її зниження є збільшення концентрації заліза в конденсаті. Методом термогравіметричного аналізу досліджено кінетику відносної зміни маси пористих конденсатів NaCl та Fe3O4 + NaCl при нагріванні до температури 650 °С і охолодженні на повітрі; отримані результати розглянуто з позицій фізичної і хімічної адсорбції. Отримано стабілізовані колоїдні системи наночастинок магнетиту. Методом фотон-кореляційної спектроскопії визначено їх кількісний розподіл за розмірами у водяному розчині з поверхнево-активними речовинами. Описаний в роботі фізичний метод отримання наночастинок в електронно-променевих вакуумних пристроях має високу продуктивність і здатен конкурувати з уже відомими методами синтезу наночастинок.


АДСОРБЦІЯ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, КИСЕНЬ, МАГНЕТИТ, НАНОЧАСТИНКИ