СТАБIЛЬНIСТЬ СТРУКТУРИ ТИПУ β-Mn В ШВИДКОЗАГАРТОВАНИХ СПЛАВАХ СИСТЕМИ Fe–Mo–Cr–C ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1441

Анотація

Методом високотемпературної рентгенівської дифрактометрії (ВТД) в інтервалі температур 293–1573 К простежено еволюцію фазового складу зразків сплаву 51,9Fe11,1Mo26,3Cr10,7C (% (ат.)), одержаних дуговим плавленням та спінінгуванням розплаву. Встановлено, що ідентифіковані в умовах ВТД фази типу α-, β-Mn (χ та π, відповідно) та тверді розчини на основі α-, γ-Fe в інтервалі температур 293–978 К є метастабільними. Запропоновано бездифузійний спосіб взаємних перетворень манганоподібних фаз в інтервалі температур 873–978 К. Показано, що підвищення температури в умовах ВТД стабілізує метастабільні манганоподібні фази. Вперше експериментально продемонстровано існування в системі Fe–Mo–Cr–C стабільної поблизу солідусу фази типу β-Mn. Зроблено висновок, що одним зі способів формування стабільної π-фази складу Fe5MoCr2,5C в системі Fe–Mo–Cr–C є конгруентна кристалізація. Продемонстровано, що в системі Fe–Mo–Cr–C в інтервалі температур 1473–1523 К існує стабільна χ-фаза та рівноваги за її участю: α + η + М23С6 + χ і χ + α + π + L. Виявлено, що розклад та/або взаємні перетворення метастабільних манганоподібних фаз в досліджених сплавах відбуваються при Т ≈ 978 К, близької до температури поліморфного перетворення α-Mn ⇄ β-Mn в елементарному мангані.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ДИФРАКТОМЕТРІЯ, РІТВЕЛЬД-АНАЛІЗ, СИСТЕМА FE–MO–CR–C, СТАБІЛЬНІ І МЕТАСТАБІЛЬНІ MN-ПОДІБНІ ФАЗИ, ШВИДКОЗАГАРТОВАНІ СПЛАВИ