Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ І ТЕРМОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛІЦИДІВ ГОЛЬМІЮ

Л.В.Гончарук,
 
В.Р.Сидорко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1445

Анотація

Методом вимірювань електрорушійної сили визначено енергію Гіббса, ентальпію та ентропію утворення силіцидів гольмію HoSi2–a(HoSi1,82), HoSi2–b(HoSi1,67), Ho3Si4, HoSi, HoSi1–x (HoSi0,98), Ho5Si4 і Ho5Si3. Методами адіабатичної калориметрії та калориметрії змішування виміряно теплоємність та ентальпію силіциду HoSi1,67 в інтервалі температур 55–2007 К. Визначено ентальпію та ентропію поліморфного перетворення α → β та плавлення сполуки HoSi1,67. З урахуванням закономірностей зміни теплоємності моно- та нижчих силіцидів рідкісноземельних металів, а також ентальпій їх плавлення в ряду від La до Lu оцінено температурні залежності теплоємності, ентальпії та ентропії силіцидів гольмію НоSi і Ho5Si3.


ЕНЕРГІЯ ГІББСА УТВОРЕННЯ, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ, ЕНТРОПІЯ, ЕНТРОПІЯ УТВОРЕННЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, СИЛІЦИДИ ГОЛЬМІЮ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ